علوم زیستی دریا
اثرات سطوح مختلف پری بیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی بدن و ایمنی موکوس ماهی جوان تیلاپیای قرمز (Oreochromis mossambicus ×Oreochromis niloticus)

سید هاشم بیت علوی؛ حمید محمدی آزرم؛ میلاد منیعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.367844.2499

چکیده
  در این مطالعه به جهت استفاده از پری‌بیوتیک‌ها به عنوان یکی از بهترین راهکارها برای حفظ سلامت آبزیان پرورشی و افزایش مقاومت آنها در برابر عوامل بیماریزا به جای آنتی‌بیوتیک‌ها، اثرات سطوح مختلف پری‌بیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی بدن و ایمنی ماهی جوان تیلاپیای قرمز (Oreochromis mossambicus × Oreochromis niloticus) مورد ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات گیاه یونجه (پودر و عصاره) بر آنزیم‌های گوارشی و ترکیبات کبد ماهی کپور معمولی جوان (Cyprinus carpio)

ایمان امیرزادکانی؛ نسیم زنگویی؛ سید محمد موسوی؛ محمد ذاکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.218047.2347

چکیده
  بدین منظور تعداد 270 قطعه ماهی (با میانگین وزن اولیه: 19/0±04/20 گرم) به‌طور تصادفی در 27 تانک پلی‌اتیلن 300 لیتری توزیع و با جیره تجاری کپور تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی 9 گروه (4 گروه با درصدهای 3، 6، 9 و 12 درصد پودر، 4 گروه با درصدهای 1، 2، 3 و 4 درصد عصاره و یک گروه شاهد) با سه تکرار به مدت 8 هفته، در نظر گرفته شدند. در پایان دوره آزمایشی میزان ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی تهیه شده از ضایعات کفال ماهیان دریای خزر

سید محمود ربیعی؛ سکینه یگانه؛ مینا اسمعیلی خاریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.274219.2421

چکیده
  ددر مطالعه حاضر خواص آنتی‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از ضایعات کفال ماهیان دریای خزر در زمان‌های مختلف آبکافت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 20 قطعه ماهی کفال با میانگین وزنی 50 ± 300 گرم تهیه شد و ضایعات شامل سر، باله‌ها و امعاء و احشاء جهت انجام آبکافت با آنزیم آلکالاز L 4/2 (غلظت آنزیم 5/1 درصد وزن ماده اولیه، دما 55 درجه سانتی‌گراد ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات دفعات غذادهی بر شاخص های تولید در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss)

مژده نهایت؛ محمد ذاکری؛ امیر پرویز سلاطی؛ احمد قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.287270.2432

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین اثر دفعات غذادهی بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی در قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) طراحی گردید. در این آزمایش تعداد 216 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 11/0± 38 گرم در 18 تانک فایبرگلاس 300 لیتری بصورت کاملاً تصادفی توزیع شدند. 3 تیمار آزمایشی شامل دفعات مختلف غذادهی 1، 3 و 5 نوبت در روز (بترتیب ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مکان یابی احداث کارگاه های پرورش ماهیان خاویاری با استفاده از روشAHP/ GIS در استان خوزستان

امیر بساک؛ وحید یاوری؛ حسین محمد عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.283948.2429

چکیده
  یکی از مهم ترین دغدغه ها در مدیریت شیلاتی، یافت مناطق و پهنه های مناسب به منظور سرمایه گذاری در بخش آبزی پروری با رویکرد توسعه پایدار است.کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در توسعه آبزی پروری است.برای مکان یابی کارگاه های پرورش ماهیان خاویاری با بهره گیری از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی، تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مقایسه ویژگی‌های میکروبیولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و حسی میگوی سفید سرتیز (Metapenaeus affinis) باپوست و بدون پوست نگهداری شده در یخ و تخمین مدت ماندگاری

آی ناز خدانظری؛ ثریا صالحی؛ اسحاق زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.318543.2457

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تاثیر بودن یا نبودن پوست بر خواص میکروبی، فیزیکوشیمیایی، رنگ سنجی و حسی میگوی سفید سرتیز (Metapenaeus affinis) نگهداری شده در یخ بود. آنالیزهای فیزیکوشیمیایی (TVB-N، pH، TBA و FFA)، باکتریایی (مزوفیل، سرمادوست، انتروباکتریاسه، استافیلوکوکوس)، رنگ سنجی و ارزیابی حسی در روز های 0، 4، 8، 12 و 16 نگهداری انجام شدند. میزان بار باکتری­های ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر پوشش آلژینات و کیتوزان غنی شده با اسید گالیک بر خواص کیفی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

مریم خرم آبادی؛ آی ناز خدانظری؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.356805.2492

چکیده
  در این مطالعه تاثیر پوشش کیتوزان و آلژینات غنی شده با اسید گالیک  بر روی کیفیت و ماندگاری فیله کپور معمولی (Cyprinus carpio) طی 12 روز نگهداری در یخچال مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل گروه 1) شاهد، 2) کیتوزان، 3) آلژینات، 4) آلژینات-کیتوزان ، 5) آلژینات- اسید گالیک، 6) کیتوزان- اسید گالیک و 7) آلژینات-کیتوزان-اسید گالیک بود. مقایسه بار باکتری‌های ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثر روابط متقابل غذایی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی سه گونه تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)، آبی (Oreochromis aureus) و زیلی (Captodon zilli) در نسبت‌های وزنی مختلف در شرایط آزمایشگاهی

هومن مکوندی؛ مهسا حقی؛ محمد ذاکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.405641.2542

چکیده
  رفتار غذایی متقابل گونه‌های مختلف تیلاپیا و تاثیر آن بر شاخص‌های رشد و بازماندگی در وزن‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی طراحی بررسی گردید. در این آزمایش 4 گروه آزمایشیِ شاهد ، تقابل دو گونه O. aureus-C. zilli، تقابل دو گونه O. niloticus- O. aureus و تقابل دو گونه O. niloticus -C. zilli، براساس اوزان مختلف در یک دوره 60 روزه مورد بررسی قرار‌گرفت. اکثر شاخص‌های مربوط ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی رژیم غذایی ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta fario) رودخانه تنکابن

نسیم پرنیان؛ لیلا عبدلی؛ اصغر عبدلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.375126.2507

چکیده
  در این مطالعه به منظور بررسی رژیم غذایی ماهی قزل الای خال قرمز 63 نمونه ماهی (42 ماهی نر و 21 ماهی ماده) در دی ماه 1397 با دستگاه الکتروشوکر صید گردید. دامنه طولی ماهیان نر و ماده به ترتیب (7/5-18/5 ) و( 6/5-21/5) سانتی متر و دامنه وزنی ماهیان نر و ماده به ترتیب (99/5-3/65) و (2/95- 59/42) گرم محاسبه شده است. پس از بررسی محتویات معده چهار ایتم غذایی شناسایی شدند که ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تاثیرشرایط اسیدی (آب لیمو ترش) بر پارامترهای کیفی در میگوی پاسفید غربی(Litopenaeus vannamei) در شرایط نگهداری در فریزر

حکیمه فرطوسی؛ ابراهیم رجب زاده؛ آی ناز خدانظری؛ حسین پاشا زانوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.355939.2490

چکیده
  شرایط اسیدی و بازی فراوردهای غذایی دریایی بر کیفیت محصولات و مدت زمان نگهداری آنها در حالت مطلوب اثرگذار است.در تحقیق حاضر تاثیر سطوح مختلف آب لیموترش ایرانی بر روی ویژگی‌های، بیوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیک میگو وانامی به مدت 60 روز در دمای فریزر مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای بیوشیمیایی TVB-N، TBA، FFA و pH و ویژگی‌های ارگانولپتیک ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
روش شاخص کیفی ماهی شوریده (Otolithes ruber) شکم خالی نگهداری شده در یخچال و تخمین ماندگاری

رضا سلطانی؛ آی ناز خدانظری؛ سید مهدی حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.391459.2521

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تازگی ماهی شوریده شکم خالی نگهداری در یخچال به مدت 16 روز بود. تغییرات طی نگهداری با ارزیابی حسی (روش شاخص کیفی QIM)، pH، بازهای ازته فرار (TVBN)، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و آنالیزهای میکروبی (شمارش مزوفیل کل و سرمادوست) مشاهده شد. بیشترین طول مدت ماندگاری ماهی شوریده شکم خالی طی نگهداری در یخچال با کاهش تازگی (حسی، ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تاثیر نانوذرات غذایی سلنیوم و منیزیم بر رشد و بازماندگی ماهی سی‌باس آسیایی (Lates calcarifer)

امین قائدطاهری؛ سعید کیوان شکوه؛ سید محمد موسوی؛ حسین پاشا زانوسی

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 12-26

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.153290.2219

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اثر نانوذرات سلنیوم، نانومنیزیم و ترکیب آن­ها بر عملکرد رشد، شاخص ­های تغذیه­ای، میزان بازماندگی، میزان تجمع کبدی نانو سلنیوم و نانومنیزیم در ماهی سی ­باس آسیایی با میانگین وزنی 1/16±32/78 گرم به مدت 40 روز انجام گرفت. پس از چهار هفته سازگاری با شرایط آزمایشی، 96 ماهی به صورت کاملا تصادفی در 12 تانک استوانه­ای ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
استاندارد‌سازی چشمه تورهای گوشگیر ماهی هوور معمولی (Thunnus tonggol, Bleeker, 1851) در آب‌های ساحلی دریای عمان به روش سچین

علی صدوق نیری؛ احسان کامرانی؛ ایمان سوری نژاد

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 27-36

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.229250.2366

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی انتخاب‌پذیری طولی تورهای گوشگیر شناور سطحی رایج صید ماهی هوور معمولی (Thunnus tonggol) و تعیین اندازه چشمه بهینه صید در آب­های سیستان و بلوچستان (صیدگاه‌های چابهار، کنارک و رمین) از مهرماه 1395 تا خردادماه 1396 صورت پذیرفت. تورهای گوشگیر مورد بررسی دارای اندازه چشمه‌های 100، 110، 130 و 165 میلی‌متر به صورت کشیده بودند. در ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات سینرژیسمی مکمل غذایی نانوذرات سلنیوم و منیزیم بر رشد و آنزیم های گوارشی ماهی سی باس آسیایی(Lates calcarifer)

حامد دیلمی پور؛ سید محمد موسوی؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ سعید کیوان شکوه

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.151646.2208

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اثر نانوذرات سلنیوم، منیزیم و ترکیب آنها بر رشد و آنزیم ­های گوارشی ماهی سی­باس آسیایی با میانگین وزنی 1/16±32/78 گرم به مدت 42 روز انجام گرفت. پس از سازگاری با شرایط آزمایشی، 96 ماهی به صورت کاملا تصادفی در 12 تانک استوانه­ای فایبرگلاس 300 لیتری به تعداد مساوی توزیع شدند. 4 تیمار شامل تیمار کنترل، تیمار  mg/kg4 ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثر رنگ تانک و رنگ نور بر پاسخ استرسی بچه فیل ماهی (Huso huso) پرورشی

اشکان بنان؛ محمدرضا کلباسی مسجد شاهی؛ محمود بهمنی؛ محمدعلی یزذدانی ساداتی

دوره 22، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 80-90

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.171382

چکیده
  در تحقیق حاضر اثر رنگ نور و رنگ تانک بر واکنش استرسی فیل ماهی Huso huso بر اساس اندازه گیری برخی از پارامترهای سروهماتولوژی (هموگلوبین، هماتوکریت، کورتیزول، گلوکز و ...) و آنالیز شیمیایی لاشه بررسی گردید. مراحل عملی مطالعه در انستیتو تحقیقات بین الملی ماهیان خاویاری دکتر دادمان انجام شد. بدین منظور 64 عدد بچه فیل ماهی با میانگین وزنی (± ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
ارزیابی ترکیب دورریز صید ترال ماهی در آبهای ساحلی استان خوزستان (مطالعه موردی: صیدگاه بوسیف)

خاطره مهربانی؛ محمد خسروی زاده؛ وحید یاوری؛ سید مهدی حسینی؛ امید بیرقدار کشکولی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.275449.2422

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تخمین میزان و ترکیب گونه‌های دورریز صید در تور ترال کف و پارامترهای زیستی برخی گونه‌ها در منطقه بوسیف در آب‌های ساحلی استان خوزستان صورت پذیرفت. داده‌ها بر اساس نمونه‌های حاصل از صید تجاری و به‌وسیله لنج های صیادی ترال کف در سه فصل پاییز و زمستان سال 96 و تابستان سال 97 جمع‌آوری شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر عصاره گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر رشد و فعالیت آنزیم های سیستم آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

ادریس رحیمی کیا

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 81-89

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.374183.2506

چکیده
  گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) از خانواده گل مروارید، یکی از داروهای گیاهی مورد استفاده در کشور­های مختلف است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره سرخارگل در جیره غذایی بر رشد و وضعیت دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) انجام شد. تعداد 360 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 0/2­±­6/25 گرم، در ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی نسبت آبزیان تجاری و دورریز در ترکیب صید ابزار انتظاری مشتا و برآورد طول در بلوغ دو گونه از گربه ماهیان صید شده (استان هرمزگان)

سید یوسف پیغمبری؛ رضا بدلی؛ هادی رئیسی

دوره 21، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.218583.2350

چکیده
  در این مطالعه میزان صید دورریز ابزار مشتا و پارامتر طول در بلوغ (Lm50) دو گونه از آبزیان دورریز، یعنی گربه­ ماهی خالدار (Arius maculatus) و گربه ­ماهی خاکی (Plicofollis dussumieri) برآورد شد. نمونه ­برداری در شهر بندرعباس از آذر سال 1393 به مدت یکسال صورت پذیرفت. جهت محاسبه طول در بلوغ، پس از تعیین بلوغ نمونه ­ها به روش  Biswas(1993) ، با بهره­ گیری از روش ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک تولید شده از عصاره قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) همراه با دو گونه از باکتری‌های اسیدلاکتیک بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی، ترکیب لاشه، رشد و فلور میکروبی روده در ماهی زبرا (Danio rerio)

حمیده ذکریائی؛ محمد سوداگر؛ سیده صدیقه حسینی؛ حامد پاکنژاد؛ کارتیک باروآه

دوره 21، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.233183.2375

چکیده
  این تحقیق جهت بررسی تاثیر دو گونه از پروبیوتیک ­های جنس لاکتوباسیلوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس (Lactobacillus acidophilus و Lactobacillus bulgaricus) و عصاره قارچ دکمه ای(Agaricus bisporus) به صورت مجزا و توام بر فعالیت آنزیم ­های گوارشی، ترکیب لاشه، بازماندگی، رشد و فلور میکروبی روده در ماهی زبرا (Danio rerio) انجام شد. برای این منظور، 7 جیره ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر پوشش کیتوزان و زمان نگهداری بر خواص شیمیایی و میکروبی فیله ماهی سوف با استفاده از روش سطح پاسخ

امید معتمدیان؛ احمد قره خانی؛ امیر توکمه چی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 92-103

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.263684.2408

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پوشش‌دهی فیله‌های ماهی سوف با کیتوزان در طول نگهداری در دمای یخچال با استفاده از روش سطح پاسخ بود. به‌منظور بررسی فرآیند پوشش‌دهی فیله ماهی سوف با کیتوزان از سه سطح درصد کیتوزان (0/5، 1/25و 2 درصد) و سه زمان نگهداری (1، 11 و 21 روز) استفاده گردید و میزان pH، فعالیت آبی، شاخص تیوباربیتوریک اسید، تعداد باکتری‌های ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک در ماهی گوپی

مژگان تودویی؛ شهلا روزبهانی؛ علی نوری؛ سمیه آزادبخت؛ حدیث کریمی فر

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 16-25

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9573

چکیده
  گلرنگ (Safflower) با نام علمی  Carthamus tinctoriusمتعلق به خانواده Compositae بوده و در صنایع غذایی و طب سنتی استفاده گسترده­ای دارد. هدف از انجام این بررسی تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک و تأثیر آن بر ایجاد جنس نر در ماهی گوپی (Guppy) با نام علمی (Poecilia reticulata) می­باشد. 88 ماهی گوپی درسن یک هفتگی، درچهار گروه 22 تایی A، B، C و شاهد (بدون ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی در نسبت های مختلف کربن به ازت بر عملکرد رشد و ترکیب بیوشیمیای لاشه بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) در تکنولوژی بیوفلاک

مزدک عالی محمودی؛ حمید محمدی آزرم

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 95-106

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.150439.2205

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) درسیستم بیوفلاک و تاثیر آن بر عملکرد رشد و ترکیب بیوشیمیایی لاشه بود. تعداد 750 عدد بچه ماهی با میانگین وزن 05/0±17 گرم بطور تصادفی میان 30 عدد تانک پلی‌اتیلنی با حجم تقریبی 250 لیتر آب تقسیم شدند. تیمارهای مطالعه حاضر شامل 3 سطح کربن به ازت (C/N) مختلف 15،20و 25 و سه سطح پروتئینی جیره غذایی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مقایسه تاثیر سیلاژ ماهی کیلکا آنچوی (Clupeonella engrauliformis Svetovidov, 1941) با تخمیر در ماده زمینه جامد با شش نوع میکروارگانیسم بر خصوصیات کیفی، فعالیت آنزیمی و قابلیت هضم مواد مغذی

آی ناز خدانظری؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 66-84

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.158271.2230

چکیده
  هدف از این تحقیق، مطالعه بر روی تاثیر تخمیر با ماده زمینه جامد روی خصوصیات کیفی، فعالیت آنزیمی و قابلیت هضم مواد مغذی پودر ماهی کیلکای آنچوی بود. پودر ماهی کیلکا آنچوی با 25 درصد آرد گندم مخلوط و سپس با میکروارگانیسم­ ها (108 سلول در هر میلی­لیتر) تلقیح گردید و در انکوباتور در دمای 37 درجه سانتی­ گراد به مدت 14 روز نگهداری شد. مقایسه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تنوع ریخت‌شناسی ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) در سواحل شمالی خلیج فارس (آبهای هرمزگان)

مهدیه احمدی؛ آرش اکبرزاده

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 96-109

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.132636.2160

چکیده
  در این تحقیق، ساختار جمعیّتی ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) در آب­های محدوده استان هرمزگان،  با استفاده از ویژگی­ های ریخت ­سنجی و ­شمارشی بررسی شد. نمونه ­­ها از سه منطقه بندرلنگه، جزیره هرمز و میناب به‌دست آمدند و 22 ویژگی ریخت­ سنجی و 5 ویژگی شمارشی در هر ماهی اندازه­گیری ­شد. صفات ریخت ­سنجی قبل از تجزیه و تحلیل به جهت ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداری

حنان آلبوخنفر؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ آیناز خدانظری

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.163798.2243

چکیده
  در این مطالعه تاثیر روش های پخت و پیش پخت بر فاکتورهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست طی ۱۶ روز نگهداری در دمای ۱۸- درجه ی سانتی گراد با اندازه گیری میزان اسیدهای چرب آزاد، شاخص های pH، تیوباربیتوریک اسید(TBARS)، بازهای ازته ی فرار(TVB-N) و فاکتورهای حسی مانند بافت، بو، طعم و پذیرش کلی مورد ارزیابی قرار ...  بیشتر