نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

بدین منظور تعداد 270 قطعه ماهی (با میانگین وزن اولیه: 19/0±04/20 گرم) به‌طور تصادفی در 27 تانک پلی‌اتیلن 300 لیتری توزیع و با جیره تجاری کپور تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی 9 گروه (4 گروه با درصدهای 3، 6، 9 و 12 درصد پودر، 4 گروه با درصدهای 1، 2، 3 و 4 درصد عصاره و یک گروه شاهد) با سه تکرار به مدت 8 هفته، در نظر گرفته شدند. در پایان دوره آزمایشی میزان فعالیت آنزیم‌های گوارشی بر حسب U/mg Protein و ترکیبات کبد اندازه‌گیری گردید. بر اساس نتایج حاصله، بالاترین میزان فعالیت آنزیم‌های گوارشی آمیلاز (57/61±74/674)، لیپاز (096/±21/6)، آلکالین فسفاتاز (18/28±84/452)، تریپسین (98/19±05/282) و کیموتریپسین (001/0±10/0) به‌ترتیب در تیمارهای 3%، 3%، 3%، 4% و 4% عصاره و کمترین میزان این آنزیم‌ها به‌ترتیب با مقادیر 27/38±17/388 (شاهد)، 55/0±51/2 (شاهد)، 36/19±7/187 (12% پودر)، 004/0±030/0 (12% پودر) و 47/11±47/132 (9% پودر)، مشاهده گردید (05/0>P). بیشترین میزان گلیکوژن کبد (µg/g tissue 13/192±35/3383) در تیمار 3% عصاره و کمترین میزان گلیکوژن کبد (µg/g tissue 23/101±01/607) در تیمار شاهد اندازه گیری گردید (05/0>P). بیشترین میزان لیپید کبد (mg/g tissue 05/6±51/146) در تیمار 6 درصد پودر و کمترین میزان لیپید کبد (mg/g tissue 46/4±99/72) در تیمار 12 درصد پودر، مشاهده شد (05/0>P). براساس نتایج تحقیق حاضر، افزودن پودر و خصوصا عصاره یونجه به جیره غذایی ماهی کپور معمولی باعث افزایش میزان فعالیت آنزیم‌های گوارشی و افزایش لیپید و گلیکوژن کبد در سطوح معینی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات