نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس ، ایران.

چکیده

در این مطالعه میزان صید دورریز ابزار مشتا و پارامتر طول در بلوغ (Lm50) دو گونه از آبزیان دورریز، یعنی گربه­ ماهی خالدار (Arius maculatus) و گربه ­ماهی خاکی (Plicofollis dussumieri) برآورد شد. نمونه ­برداری در شهر بندرعباس از آذر سال 1393 به مدت یکسال صورت پذیرفت. جهت محاسبه طول در بلوغ، پس از تعیین بلوغ نمونه ­ها به روش  Biswas(1993) ، با بهره­ گیری از روش حدّاقل مربعات در Data Analysis Solver موجود در محیط Excel نسخه 2013 و به روش King (2007) عمل شد. 65/23 درصد از وزن و 74/93 درصد از تعداد آبزیان صید شده در چارچوب صید دورریز طبقه ­بندی شده و تنها 34/77درصد از وزن و 25/07درصد از تعداد آن­ها در زمره صید تجاری قرار گرفتند. طبق نتایج به­ دست آمده مقدار طول در بلوغ گربه­ ماهی خالدار 28/2 سانتی متر برآورد شد که 51/50درصد آن­ها زیر اندازه بلوغ بودند. همچنین مقدار طول در بلوغ برای گربه ­ماهی خاکی 32 سانتی متر برآورد شد که 62/3 درصد آن­ها زیر اندازه بلوغ بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که ابزار مشتا با تنوع بالای آبزیان به دام افتاده و صید برخی از این آبزیان به­ صورت نابالغ؛ تهدیدی برای ذخایر شیلاتی در استان هرمزگان و محدوده آب­های ایرانی خلیج فارس می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات