نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

ددر مطالعه حاضر خواص آنتی‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از ضایعات کفال ماهیان دریای خزر در زمان‌های مختلف آبکافت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 20 قطعه ماهی کفال با میانگین وزنی 50 ± 300 گرم تهیه شد و ضایعات شامل سر، باله‌ها و امعاء و احشاء جهت انجام آبکافت با آنزیم آلکالاز L 4/2 (غلظت آنزیم 5/1 درصد وزن ماده اولیه، دما 55 درجه سانتی‌گراد و pH 8) در زمان‌های مختلف آبکافت شامل 30، 60، 120 و 180 دقیقه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد درصد پروتئین و خاکستر در پودر پروتئین آبکافتی نسبت به نمونه‌ی‌ خام به طور معنی‌داری افزایش و درصد چربی کاهش یافت (05/0p<). پروتئین محلول و درجه آبکافت ضایعات با افزایش زمان آبکافت تا 120 دقیقه افزایش یافتند (05/0p<). قدرت مهار رادیکال آزاد DPPH با افزایش غلظت پروتئین تا 120 دقیقه، افزایش پیدا کرد (05/0p<) و کمترین مقدار IC50 در زمان 120 و 180 دقیقه (به‌ ترتیب 06/0±04/1، 01/0±01/1 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر) به دست آمد (05/0p<). با افزایش غلظت پروتئین و زمان آبکافت، قدرت کاهندگی آهن سه ظرفیتی افزایش معنی‌داری پیدا کرد (05/0p<). قدرت مهارکنندگی رادیکال ABTS نیز، با افزایش زمان آبکافت تا 120 دقیقه افزایش یافت (05/0p<). به طور کلی، با توجه به اینکه پروتئین آبکافتی حاصل از ضایعات کفال ماهیان دریای خزر در حذف رادیکال‌های آزاد DPPH، ABTS و همچنین قدرت کاهندگی آهن سه ظرفیتی عملکرد مناسبی نشان دادند، می‌توان اظهار داشت که این محصول قابلیت استفاده به عنوان یک ترکیب آنتی‌اکسیدانی را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات