نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران.

2 گروه آموزشی زیست شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

گلرنگ (Safflower) با نام علمی  Carthamus tinctoriusمتعلق به خانواده Compositae بوده و در صنایع غذایی و طب سنتی استفاده گسترده­ای دارد. هدف از انجام این بررسی تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک و تأثیر آن بر ایجاد جنس نر در ماهی گوپی (Guppy) با نام علمی (Poecilia reticulata) می­باشد. 88 ماهی گوپی درسن یک هفتگی، درچهار گروه 22 تایی A، B، C و شاهد (بدون دریافت عصاره) تقسیم شده و غلظت­های  ppm 150 و100 و 50 از عصاره آبی گلرنگ را به مدت یک ماه به همراه غذا دریافت کردند. پس از گذشت سه ماه از گنادهای ماهیان مقاطع بافتی تهیه شد و تغییرات بافتی آن­ها مورد بررسی قرار گرفت و با گروه شاهد که هیچ عصاره­ای دریافت نکرده بودند، مقایسه گردید. نتایج تیمار با عصاره گیاه گلرنگ اختلاف معنی­داری را در تمامی گروه­ها در تعداد اسپرماتوسیت های اولیه نشان داد؛ به طوری که بیشترین افزایش سلول­ها درماهیان دریافت­کننده غلظت­های ppm­100و 150 عصاره بود( 05/0> p). نتایج همچنین نشان داد؛ با افزایش غلظت، تعداد فولیکول­های ماده به طور معنی­داری کاهش می­یابد( 05/0> p). نتایج این مطالعه نشان داد؛ گلرنگ موجب افزایش اسپرماتوژنز شده و با ایجاد تغییرات بافتی می­تواند جنسیت ماهی گوپی را در جهت نر­سازی القاء کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات