مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره

محمد حسین قراچه؛ سید یوسف پیغمبری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 4-9

چکیده
  در این مطالعه تاثیر روش صید به دو روش صید گوشگیر و پره روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 8 قطعه مولد نر ماهی سفید از هر یک از تورهای پره و گوشگیر تهیه و با فشار آرام به ناحیه شکمی اسپرم آنها جمع آوری و نمونه های اسپرم در کنار یخ برای انجام آزمایشات اسپرم شناختی به آزمایشگاه انتقال یافت. ...  بیشتر

تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) در رسوب و دوکفه ای Saccostrea cucullata در ناحیه بین جزر و مدی چابهار

فاطمه عین الهی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سهراب؛ احمد سواری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 10-25

چکیده
  یکی از راه های مناسب برای مطالعه آلودگی دریا به فلزات سنگین مطالعه رسوبات و بی مهرگان ساکن مخصوصاً دو کفه ایها می باشد. بمنظور آگاهی از سطح ناپاکی رسوب و دوکفه ای Saccostrea cucullata در سواحل چابهار نسبت به فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) نمونه های رسوب و صدف مورد نظر از پنج ایستگاه (شامل گواتر، بریس، رمین، شهید بهشتی و تیس) برداشت شدند. نمونه ها ...  بیشتر

تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena jello) در آب های ساحلی بوشهر

عالی حسینی؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی؛ وحید یاوری؛ احمد سواری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 26-36

چکیده
  ارزیابی ذخایر ماهی کوتر ساده (Sphyraena  jello) بر اساس داده های جمع آوری شده ماهانه طول این گونه، برآورد گردیده است.  نتایج بررسی یک ساله ( آبان 1385 لغایت مهرماه 1386) نشان داد که میانگین طول کل و وزن این گونه به ترتیب برابراست با 16/58 سانتیمتر و 89/878 گرم. داده های مربوط به فراوانی طولی در نرم افزار FiSAT پردازش گردید. پارامترهای رشد وان برتالانفی ...  بیشتر

مطالعه تغییرات ساختار بافتی روده آزاد ماهی دریای خزر Salmo trutta caspius Kessler,1877 در سطوح مختلف نوکلئوتید جیره

صادق اولاد؛ صابر خدابنده؛ عبدالحمید عابدیان؛ نعمت ا... محمودی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 37-49

چکیده
  تأثیر نوکلئوتید جیره در سطوح مختلف (صفر، 25/0 و 5/0 درصد در جیره کنترل) بر ساختار قسمت های مختلف روده در بچه آزاد ماهی دریایی خزر، Salmo trutta caspius با میانگین وزن 001/0±26/12 گرم بعد از 8 هفته بررسی گردید. آزمایش درون مخازن 300 لیتری آب شیرین با تراکم ذخیره سازی 35 قطعه بچه ماهی انجام شد. در پایان دوره پرورش جهت بررسی تأثیر نوکلئوتید بر ساختار بخشهای ...  بیشتر

بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

شقایق روح الهی؛ حسین ذوالقرنین؛ سهراب گیل کلائی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ سمیرا محمدیان؛ محمد جواد تقوی؛ فرامرز لالوئی؛ حجت شجاعی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 50-58

چکیده
  توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسیDNA  حاصل از بافت باله مولدین و کل بدن لاروهای حاصله به روش فنل-کلروفرم استخراج گردید و واکنش PCR با استفاده از 10 جفت نشانگرهای ریزماهواره انجام شد که از این بین 7 جفت پلی مورفیسم و 3 جفت دیگر منومورفیسم ...  بیشتر

استفاده از باکتری باسیلوس (Bacillus sp.) به منظور تولید پروتئین تک یاخته از امعاء و احشاء ماهی هوور ((Thannus tonggol

رضا صفری؛ زهرا یعقوب زاده

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 59-68

چکیده
   در این تحقیق از دو گونه باسیلوس(Bacillu liquineformis , Bacillus subtilis ) به منظور تبدیل امعاء و احشاء ماهی هوور (Thannus tonggol) به پروتئین میکروبی استفاده گردید. سیستم مورد استفاده از نوع هوازی بوده که در شرایط بسته و در دو مقیاس آزمایشگاهی و فرمانتور  انجام و تاثیر فاکتورهای مختلف نظیر pH، دما، دور همزن و زمان تخمیر بر روند آزمایش مورد ارزیابی قرار ...  بیشتر

استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا

ظهیر شکوه سلجوقی؛ اکبر ملک پور؛ مجید بختیاری؛ احمد ایمانی؛ محمدرضا اشرف زاده؛ محمد محسنی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 69-78

چکیده
  تصفیه آب در سیستم های مدار بسته آبزی پروری یکی از مهمترین روش های مدیریت کیفی آب محسوب می شود. مواد تعویض گر یونی معدنی در سیستم های پرورشی تنها در حذف آمونیاک مورد استفاده قرار می گیرند. زئولیت ها دارای بار منفی بر سطح خودشان می باشند که آنها را قادر به جذب کاتیون ها و یون های فلزی می سازد. در این مطالعه با استفاده از یک سورفکتانت کاتیونی(تترا ...  بیشتر

پیش بینی بازار کرایه حمل فله خشک در سال های 2011 و 2012

جعفر سیاره؛ محمد مهدی حسنلی؛ محمد سعید نورامین

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 79-90

چکیده
  بازار کالای فله خشک چه از نظر حجم و چه از نظر وزن، بزرگترین بخش بازار کشتیرانی جهان است؛ و بررسی رفتار بازار و کرایه حمل فله، تصمیمات و سیاستگزاری ها در این مقوله، سیاست  های حمل  و نقل و توسعه ناوگان و نیز بررسی عملکرد صنعت کشتیرانی فله خشک امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این مقاله، بررسی و پیش  بینی آینده کرایه حمل کالای فله ...  بیشتر

مطالعه و بررسی برآورد انرژی قابل استحصال از موج و جریان جزرومدی در خلیج چابهار

سعیده شیرین منش؛ وحید چگینی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 91-107

چکیده
  توسعه انرژی های نو از مهمترین مسایلی است که در تمام کشور ها به آن پرداخته شده و دائماٌ در پی ایجاد طرحی نو در این خصوص هستند. در این تحقیق پس از بررسی روش های مختلف برآورد انرژی قابل استحصال از موج، این نتیجه حاصل شده است که بهترین روش، تحلیل طیفی با استفاده از آنالیز فوریه است. در این راستا به کمک داده- های اندازه‌گیری شده طی یک سال ...  بیشتر