نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این تحقیق از دو گونه باسیلوس(Bacillu liquineformis , Bacillus subtilis ) به منظور تبدیل امعاء و احشاء ماهی هوور (Thannus tonggol) به پروتئین میکروبی استفاده گردید. سیستم مورد استفاده از نوع هوازی بوده که در شرایط بسته و در دو مقیاس آزمایشگاهی و فرمانتور  انجام و تاثیر فاکتورهای مختلف نظیر pH، دما، دور همزن و زمان تخمیر بر روند آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج نشان داد که درصد پروتئین در پروتئین استخراج شده بالا بوده و کارآیی باسیلوس لیکنوفورمیس نسبت به باسیلوس سوبتی‌لیس بهتر بوده است. نتایج تاثیر فاکتورهای دما وpH نشان داده که باکتریها در دمایCº 35 و 9/6 =pH بهتر از دمای Cº 32و 5/6 =pH عمل کردند. زمان لازم برای کامل شدن آزمایش در فاز آزمایشگاهی 54 ساعت بوده در صورتیکه این زمان در فرمانتور 21 ساعت بوده است. نتایج همچنین نشان داده که با افزایش دور همزن، روند واکنش سریعتر انجام گرفته و دستیابی به پروتئین در زمان کوتاهتری انجام گرفته است.  با انجام آزمایشات تکمیلی در پروتئین تولید شده ، میتوان از پروتئین میکروبی تولید شده بعنوان پروبیوتیک در جیره غذایی دام، طیور و آبزیان استفاده نمود .

کلیدواژه‌ها