نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توسعه انرژی های نو از مهمترین مسایلی است که در تمام کشور ها به آن پرداخته شده و دائماٌ در پی ایجاد طرحی نو در این خصوص هستند. در این تحقیق پس از بررسی روش های مختلف برآورد انرژی قابل استحصال از موج، این نتیجه حاصل شده است که بهترین روش، تحلیل طیفی با استفاده از آنالیز فوریه است. در این راستا به کمک داده- های اندازه‌گیری شده طی یک سال 1998 توسط بویه اندازه ‌گیری موج که در چابهار واقع است ،با استفاده از برنامه ای که در محیط مطلب با روش آنالیز فوریه نوشته شد، میزان انرژی قابل استحصال در چابهار در سال 1998، برابر با 9/6 کیلووات ساعت بر متر مربع، و توان قابل استحصال از موج به میزان 9/3 کبلووات بر متر مربع برآورد شد، که در فصل زمستان کمترین مقدار انرژی، و در فصل تابستان بیشترین مقدار انرژی موج مشاهده می شود. علت این پدیده می تواند وجود باد های موسمی باشد که در فصل تابستان می_ وزد. با توجه به آنکه جریان سنجی انجام شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در خلیج چابهار در ایستگاهAw1  فاصله 9 متری خود را تا سطح آب به 7 سلول تقسیم کرده است، لذا با درنظر گرفتن کانال هایی با ابعاد 1× 1 متر و فرض آنکه جریان در هر کانال به طور یک نواخت تغییر می کند، انرژی جریان جزر و مدی برآورد شد و میانگین انرژی حاصل در ایستگاه چابهار به مدت دو هفته برابر با  12/0 وات بر متر مربع به دست آمد. در روش دوم با استفاده از برنامه نوشته شده در محیط مطلب و محاسبه سطح زیر نمودار، انرژی جریان جزرومدی محاسبه شد که برابر با 19/0 وات بر متر مربع است.  طبق نتیجه به دست آمده، انرژی قابل استحصال از جریان جزرومدی در خلیج چابهار بسیار ضعیف است و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

کلیدواژه‌ها