بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریزماهواره

حدیثه کشیری؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبانپور؛ محمد رضایی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 4-14

چکیده
  ماهی کلمه یکی از گونه‌های ارزشمند ماهیان استخوانی بوده که در نواحی جنوبی دریای خزر از نظر اقتصادی حائز اهمیت می باشد. بررسی‌ها نشان داده که تکثیر طبیعی این گونه طی سالهای اخیر کاهش یافته است. در حال حاضر بازسازی ذخایر ماهی کلمه از طریق تکثیر مصنوعی صورت می گیرد. در این راستا، کاهش ذخیره ژنی این گونه از نگرانی‌های اصلی در ادامه این ...  بیشتر

پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی

آسیه میرعالی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ رحیم عبدی؛ امیرپرویز سلاطی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 15-21

چکیده
  تعادل آب و الکترولیت‌ها در محیط‌های هایپراسمتیک دریایی و هایپواسمتیک برای موجودات آبزی اهمیت حیاتی دارد. کلیه‌ها به عنوان یکی از اندام‌های دفعی نقش مهمی در تنظیم اسمزی و حفظ و نگه‌داری هومئوستازی مایعات بدن ایفا می‌کند. در این مطالعه اثر اعمال شوری‌های مختلف بر تغییرات ساختار کلیه در ماهی صبیتی Sparidentex hasta مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus)

محمدرضا صحرائیان؛ وحید یاوری؛ جاسم غفله مرمضی؛ ابراهیم رجب زاده؛ حسین پاشا زانوسی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 22-33

چکیده
  به منظور تعیین سطح مناسب پروتئین و انرژی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در مراحل انگشت قدی آزمایشی براساس طرح فاکتوریل برای سه سطح پروتئین خام(45,55،65درصد) و سه سطح انرژی(20،22،24کیلو ژول بر گرم) طراحی گردید. در طی این فرآیند 9جیره آماده شد که در سه تکرار بر روی 540 قطعه بچه ماهی انگشت قد شانک زرد باله به وزن اولیه 2.1± 12 گرم که در تانک 300 لیتری ...  بیشتر

مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان

آرش اکبر زاده؛ حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سید عباس موسوی؛ سید ابوالفضل جوادی؛ مهران آذرخش؛ رضا شامخی؛ حسین طالشیان

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 34-46

چکیده
  در این مطالعه با استفاده از 39 ویژگی ریخت سنجی و 13 متغیر شمارشی، وجود تغییرات ریخت شناسی و دو شکلی جنسی در ماهی قزل آلای خال قرمزSalmo trutt fario ساکن دو رودخانه واقع در غرب و شرق استان گیلان (به ترتیب رودخانه های چسلی و خرما) مورد بررسی قرار گرفت. در نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه برای ویژگی های ریخت سنجی اصلاح شده و شمارشی، به ترتیب 25 و ...  بیشتر

تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده

مجید ساعدی؛ مسعود سجادی؛ حسین حسین زاده صحافی؛ حسین عمادی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 47-55

چکیده
  جهت ارزیابی تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده یک آزمایش تغذیه ای به مدت 8 هفته انجام شد. 5 جیره غذایی ایزونیتروژنیک و ایزوکالریک (46/0 ± 04/32 درصد پروتئین و 31/0± 26/17 KJ/g انرژی ناخالص) فرموله شدند. تیمار شاهد حاوی 50 درصد آرد ماهی بود، درحالیکه 4 جیره غذایی دیگر حاوی 5/16، ...  بیشتر

استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی

مصطفی اله وردی؛ علی دادالهی سهراب؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 55-66

چکیده
  توانایی دو گونه جلبک ماکروسکوپی Ulva intestinalis و Sargassum angustifoliumدر تجمع زیستی فلزات سنگین نیکل، کادمیم، مس و سرب و امکان استفاده از محتوای کلروفیل آنها به عنوان شاخص استرس فلزی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های جلبک و رسوب از 4 ایستگاه ساحلی در محدوده استان بوشهر، در طی دو فصل سرد (بهمن ماه 1387) و گرم (تیر ماه 1388) جمع آوری گردید. فلزات سنگین با کمک ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی

شایان قبادی؛ مجید رزاقی منصور؛ رضا اکرمی؛ کیا امانی دنجی؛ عباس اسماعیلی ملاء

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 67-77

چکیده
  این پ‍ژوهش به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهی (Huso huso) جوان پرورشی به مدت 46 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاٌ تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 2 و 4 گرم پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید به ازای هر کیلوگرم جیره در قالب سه تیمار ...  بیشتر

مدل سازی عددی پخش آلودگی در خلیج نایبند

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ وحید چگینی؛ حسین پاشا زانوسی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 78-87

چکیده
  در این تحقیق از مدل سه بعدی هیدرودینامیکی کوهرنس برای مدلسازی وبررسی آلودگی درخلیج نایبنداستفاده شده است، که در آن معادلات ناویراستوکس و پیوستگی در سه بعد، و معادله های انتقال شوری و دما به روش جداسازی حل شده اند. در مدل از مختصات دکارتی برای راستای افق و از مختصات سیگما با پنج لایه برای راستای قائم استفاده شده است. داده های هواشناسی ...  بیشتر