نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تأثیر نوکلئوتید جیره در سطوح مختلف (صفر، 25/0 و 5/0 درصد در جیره کنترل) بر ساختار قسمت های مختلف روده در بچه آزاد ماهی دریایی خزر، Salmo trutta caspius با میانگین وزن 001/0±26/12 گرم بعد از 8 هفته بررسی گردید. آزمایش درون مخازن 300 لیتری آب شیرین با تراکم ذخیره سازی 35 قطعه بچه ماهی انجام شد. در پایان دوره پرورش جهت بررسی تأثیر نوکلئوتید بر ساختار بخشهای مختلف روده از هر تیمار 6 قطعه بچه ماهی صید و بلافاصله جهت انجام اعمال بافت شناسی در بوئن فیکس و پس از طی مراحل قالب گیری، برشهای 4 میکرومتری از آنها تهیه و سپس با هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی و بررسی گردیدند. نتایج بررسیهای بافت شناسی بعمل آمده در قسمت دوازدهه نشان داد که تیمارهای حاوی نوکلئوتید در مقایسه با تیمار شاهد، تأثیر معنی داری (05/0>P) بر طول پرز، ضخامت عضله و زیر مخاط دارد و حداکثر طول پرز و میزان بافت عضله در تیمار 25/0 درصد به دست آمد. مشابه همین نتایج در روده میانی و انتهایی نیز مشاهده گردید، و در بین تیمارهای حاوی نوکلئوتید بیشترین تأثیرات معنی دار (05/0>P) در افزایش طول پرز، میزان بافت عضله و زیر مخاط مربوط به 25/0 درصد بود. لذا به نظر می رسد افزودن مقدار 25/0 درصد نوکلئوتید می تواند تأثیرات مثبت قابل توجهی روی رشد و بازسازی بافت روده داشته و شاید با افزودن به سطوح جذبی روده، بتواند نقش مهمی در رشد بچه ماهیان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها