نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بازار کالای فله خشک چه از نظر حجم و چه از نظر وزن، بزرگترین بخش بازار کشتیرانی جهان است؛ و بررسی رفتار بازار و کرایه حمل فله، تصمیمات و سیاستگزاری ها در این مقوله، سیاست  های حمل  و نقل و توسعه ناوگان و نیز بررسی عملکرد صنعت کشتیرانی فله خشک امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این مقاله، بررسی و پیش  بینی آینده کرایه حمل کالای فله خشک سال  های 2011 و 2012 است؛ چرا که کشتیرانی به عنوان  یک صنعت بسیار تغییرپذیر شناخته شده و درک و پیش  بینی این نوسانات برای هر یک از اعضای این صنعت جهت تصمیم  گیری های عملیاتی و مالی اهمیت دارد. برای رسیدن به این هدف، از روش های رگرسیون خطی، رگرسیون چندگانه و نیز روش نمو هموار هلت ـ وینترز استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که ممکن است شاخص بالتیک در سال 2011 و 2012 به شدت، نسبت به سال 2010 کاهش یابند؛ البته روند افت کرایه حمل در سال 2011 بسیار شدیدتر از سال 2012 خواهد بود.

کلیدواژه‌ها