تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان، Schizothorax zarudnyi با استفاده از هورمون های سنتتیک

احمد قرایی؛ عبدالعلی راهداری؛ مصطفی غفاری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 1-11

چکیده
  در این تحقیق امکان تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان با استفاده از هورمون های القایی تکثیر (®ovaprim و hCG) به منظور دستیابی به بیوتکنیک تکثیر مصنوعی بررسی شد. تعداد 44 قطعه مولد ماده و 53 قطعه مولد نر به ترتیب با میانگین وزنی 45± 1328 و 6/17±632 گرم صید شده از چاه نیمه های سیستان انتخاب و بطور تصادفی در 5 گروه تیماری تقسیم شدند. گروه های تیماری ...  بیشتر

بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus)

مرضیه افشاری؛ تورج ولی نسب؛ سید جعفر سیف آبادی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 12-22

چکیده
  در این مطالعه بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) با بررسی 212 عدد نمونه از آب های شمال دریای عمان در اطراف چابهار، طی شهریور ماه 1388 لغایت خرداد ماه 1389، با استفاده از شاخص های خالی بودن معده (VI)، ترجیح غذایی (FP) و شاخص معدی- بدنی (GSI) مطالعه گردید. از معده های بررسی شده تعداد 51 عدد پر، 44 عدد نیمه پر و 117 عدد خالی بودند. شاخص خالی ...  بیشتر

مطالعه رفتار تغذیه ای میگوی دراز آب شیرین ( Astacus leptodactylus) در محیط انتشار اسیدآمینه آزاد

انسیه غنی زاده کازرونی؛ بهروز ابطحی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 23-31

چکیده
  برای بسیاری از آبزیان بویایی نقش مهمی در جستجو و مصرف غذا دارد. اسیدهای آمینه از جمله محرکهای بویایی هستند که رفتار تغذیه را در آبزیان ایجاد می کنند. در این مطالعه با هدف بیان ترجیح بویایی، میگوی دراز آب شیرین Astacus leptodactylus با طول متوسط 8-6 سانتی متر در شرایط آزمایشگاهی، در معرض 20 نوع اسیدآمینه آزاد و دو شاهد مثبت (عصاره غذای کارگاهیss2) ...  بیشتر

مقایسه شاخص های تولید مثلی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده در دریا و رودخانه

محمود شکوریان؛ بهرام فلاحتکار

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 32-43

چکیده
  یکی از مسائل مهم در بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری، دسترسی به مولدین با کیفیت مطلوب می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه پارامترهای زیستی و شاخص های تولید مثلی 397 مولد تاسماهی ایرانی صید شده از رودخانه سفیدرود و دریا (صید پره و دام گوشگیر) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد حداقل وزن ماهیان (1/5±5/26 کیلوگرم) مربوط به مولدین صید شده از تور پره بوده ...  بیشتر

بررسی امکان تعیین جنسیت و مراحل رشد گنادی ماهیان خاویاری با استفاده از شاخصهای خونی و مورفومتریک

علی اکبر هدایتی؛ وحید یاوری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ حسین پاشا زانوسی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 44-52

چکیده
  در تحقیق حاضر به بررسی امکان استفاده از سطوح تستوسترون ، کورتیزل، استرادیول و پروژسترون پلاسما به همراه پارامترهای مورفومتریک ( وزن و طول کل) به عنوان شاخص جنسیت و توسعه گنادی در فیل ماهیان نابالغ پرورشی در آب شور پرداخته می شود. در هر فصل ماهیان مورد زیست سنجی و خونگیری قرار گرفتند. هورمون ها به روش RIA با دستگاه گاماکانتر اندازه گیری ...  بیشتر

تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی

محمد خسروی زاده؛ جاسم غفله مرمضی؛ پریتا کوچنین؛ منصور نیک پی؛ ابراهیم رجب زاده؛ وحید یاوری؛ محمد رضا صحرائیان

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 53-64

چکیده
   این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح انرژی بر روی کارایی رشد و ضریب تبدیل غذایی و ترکیبات لاشه ماهی گطان Barbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی، به مدت 8 هفته انجام شد. غذادهی با سه جیره نیمه خالص حاوی سه سطح انرژی 5/2، 3 و 5/3 کیلوکالری بر هر گرم و پروتئین یکسان 35 درصد در یک سیستم آب در گردش با دمای آب ( °C 46/0± 2/26 ) صورت گرفت. سه تکرار برای هر تیمار ...  بیشتر

تاثیر زمان پوشش دادن با فیلم خوراکی سدیم آلژینات روی کیفیت و مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکای منجمد (Clupidaes delicatula )

مینا سیف زاده؛ عباسعلی مطلبی؛ محمدتقی مظلومی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 65-77

چکیده
  این پروژه جهت ارزیابی استفاده از غلظت 1 درصد سدیم آلژینات برای افزایش مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکا در سردخانه و جلوگیری از تغییر رنگ انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل کیلکای پوشش دار بدون ماندگاری در محلول سدیم آلژینات (زمان صفر)، کیلکای پوشش شده به مدت 2 ساعت و کیلکای پوشش شده به مدت 4 ساعت ماندگاری در محلول سدیم آلژینات و کیلکای ...  بیشتر

بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوی‌های جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)در شرایط آزمایشگاهی

کریم گلشاهی؛ عبدالرحیم وثوقی؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ ولی ا... جعفری شموشکی؛ علی اکبر پاسندی سیاقی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 78-86

چکیده
  اثر شدت و طول دوره نوری در یک دوره 40 روزه بر روی رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) انجام گرفت. بعد از سازگاری اولیه، میگوهای جوان سه ماهه با وزن اولیه 20/0±13/8 گرم در تانک‌های فایبرگلاسی با ظرفیت 300 لیتر با تراکم 12 عدد در هر تانک ذخیره شدند. با استفاده از لامپ‌های فلوئورسنت، شدت های نوری 50 و 1500 لوکس و فتوپریودهای 24 ساعت ...  بیشتر

بررسی تاثیر آندایزینگ در افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژهای آلومینیوم هوائی و دریائی

علی یزدانی؛ آرمان زارعی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 87-96

چکیده
  با توجه به کاربرد روز افزون آلیاژهای آلومینیوم در صنایع مختلف، لزوم اعمال عملیات سطحی مناسب جهت افزایش مقاومت به خوردگی آنها اجتناب ناپذیر است. در این میان به دلیل استفاده شدن عناصر خاص در بعضی از گروه های آلیاژی (آلیاژهای گروه 2000 و 7000)، مشکلات خوردگی آنها نیز حادتر است. پوشش های مختلفی در این زمینه استفاده می شود. در محیط های دریائی ...  بیشتر

تأثیر پری¬ بیوتیک ایمنواستر بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

مریم آفتابگرد؛ عباسعلی زمینی؛ هادی ارشاد لنگرودی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 97-109

چکیده
   اثر پری بیوتیک ایمنو استردر سطوح صفر، 2 و 4 درصد بر روی رشد، بقاء و ترکیبات بدن بچه ماهی سفید با وزن اولیّه 02/0 ± 35/0 گرم به مدت 8 هفته بررسی شد. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب 1 گروه شاهد و 2 تیمار آزمایشی هر یک با 3 تکرار و به تعداد 150 عدد بچه ماهی سفید در هر تانک انجام شد. غذادهی 20-15 درصد توده زنده متغیّر بود. در پایان آزمایش ...  بیشتر