نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تصفیه آب در سیستم های مدار بسته آبزی پروری یکی از مهمترین روش های مدیریت کیفی آب محسوب می شود. مواد تعویض گر یونی معدنی در سیستم های پرورشی تنها در حذف آمونیاک مورد استفاده قرار می گیرند. زئولیت ها دارای بار منفی بر سطح خودشان می باشند که آنها را قادر به جذب کاتیون ها و یون های فلزی می سازد. در این مطالعه با استفاده از یک سورفکتانت کاتیونی(تترا دسیل تری متیل آمونیوم برماید) سطح زئولیت کلینوپتیلولایت، به منظور حذف ترکیبات نیتروژن دار تغییر یافت. نمونه زئولیت مورد مطالعه با استفاده از طیف XRD و XRF مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کانی هیولاندیت قسمت عمده نمونه را به خود اختصاص داد. مطالعه در سه تکرار و تحت شرایط محیطی دمایی (10،15و20) و pH (6، 5/6، 7، 5/7و 8) انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش دما دارای اثر معنی داری بر میزان جذب نیترات و نیتریت توسط زئولیت اصلاح شده توسط سورفکتانت می باشد (05/0P<). دما سبب افزایش تحرک آنیونی و نتیجتاً افزایش میزان جذب گردید.pH  نیز اثر معنی داری بر میزان جذب نیترات دارد(05/0P<)، در حالی که هیچ روند منظمی در جذب نیتریت مشاهده نشد. در مورد نیترات، pH سبب افزایش درجه یونیزاسیون و جذب گردید. نتایج مشخص نمود که فاکتورهای محیطی ظرفیت جذبی زئولیت اصلاح شده را تحت تاثیر قرار می دهد.یافته های این تحقیق نشان داد که عوامل دیگری از قبیل غلظت آنیونی، حضور سایر آنیون ها و یون های رقابتی، جذب را تحت تاثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها