نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ارزیابی ذخایر ماهی کوتر ساده (Sphyraena  jello) بر اساس داده های جمع آوری شده ماهانه طول این گونه، برآورد گردیده است.  نتایج بررسی یک ساله ( آبان 1385 لغایت مهرماه 1386) نشان داد که میانگین طول کل و وزن این گونه به ترتیب برابراست با 16/58 سانتیمتر و 89/878 گرم. داده های مربوط به فراوانی طولی در نرم افزار FiSAT پردازش گردید. پارامترهای رشد وان برتالانفی از قبیل طول بی نهایت( طول چنگالی)، ضریب رشد و سن در طول صفر، به ترتیب 21/109، 37/. و 5/.-  محاسبه شد. نرخ مرگ و میر کل 91/1 Z=، مرگ و میر صیادی 30/1F= و مرگ و میر طبیعی نیز 61/. M=  درسال تخمین زده شد.  همچنین ضریب بهره برداری این ماهی  68/. E=   درسال تعیین گردید. نتایج این بررسی بیانگر صید بی رویه ماهی کوتر ساده در آب های ساحلی بوشهر می باشد.

کلیدواژه‌ها