علوم انسانی دریا
بررسی سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس

محمد پاکدل؛ حامد محقق نیا؛ بهرام یوسفی؛ لنا عبدالخانی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.250475.2395

چکیده
  از آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون گفتمان های مختلفی برای مقابله با تهدیـدات و نیز تامین منافع ملی شکل گرفته است. منطقه خلیج فارس یکی از اولویت های جمهوری اسلامی ایران بوده است. استراتژی که برای تامین امنیت منطقه خلیج فارس مطرح است، به­کارگیری تئوری بازدارندگی است. استراتژی بازدارندگی باعث ایجاد توازن در مقابله با ایالات متحده ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر عصاره‌ حنا‌(Lawsonia inermis) ‌بر میکروجلبک Chlorella vulgaris

محبوبه محمدی؛ غلام رضا شریفی سیرچی؛ مرتضی یوسف زادی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 12-22

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.245675.2390

چکیده
  پدیده بیوفولینگ خسارت اقتصادی بزرگی را روی ساخت و سازهای مصنوعی ایجاد می‌نماید به‌­طوری‌که با کاهش قدرت مانور شناورها و در نتیجه کاهش سرعت آن‌­ها موجب افزایش مصرف سوخت و هم‌­چنین افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود. امروزه مطالعات بسیاری در مورد رفع معضلات بیوفولینگ صورت گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها، شناسایی ترکیبات ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی آزمایشگاهی همگرایی مقطع جریان بر هیدرولیک سرریز جانبی

سمیه صفار؛ محسن سلیمانی باورصاد؛ محمد محمودیان شوشتری؛ محمدحسین پورمحمدی؛ روزیه ریاضی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 23-32

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.253749.2401

چکیده
  سرریزهای جانبی برای کنترل سطح آب و همچنین انحراف آب برای مصارف مختلف در کانال‌ها و رودخانه‌ها استفاده می ­شوند.  با توجه به پیچیدگی شرایط جریان در سرریزهای جانبی، در این تحقیق به منظور ساده نمودن محاسبات و بالا‌بردن کارایی آن، این سازه  در شرایط کانال همگرا مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی دقیق این موضوع پارامترهای هندسی سرریز ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی اثر ترکیب همگرایی و صفحات مستغرق بر روی هیدرولیک جریان ورودی به آبگیر جانبی در قوس 90 درجه رودخانه ها

محمدتقی سراجیان؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد؛ هوشنگ حسونی زاده

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 33-43

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.250222.2394

چکیده
  در این تحقیق آزمایش­ ها جهت تعیین دبی ورودی به آبگیر در قوس 90 درجه همگرا با هدف بررسی تأثیر خصوصیات جریان بر نسبت دبی انحرافی در شرایط با صفحه و بدون صفحه مستغرق انجام گرفت. متغیرهای موثر در این تحقیق عدد فرود، همگرایی و زاویه صفحات بود. جهت انجام این تحقیق از یک کانال مستطیلی با قوس 90 درجه استفاده شد که با استفاده از چهار دبی مختلف، ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدل مدیریت جانشین پروری دانشگران سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی ایران ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان)

حمید خانی پور؛ پروانه گلرد؛ مهدی باقری

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 44-53

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.258025.2405

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدل مدیریت جانشین پروری دانشگران سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر  جهت گیری، کاربردی و از نظر هدف  توصیفی- پیمایشی بوده و به روش کمی انجام پذیرفته است. ابزار گرد آوری داده ها  پرسشنامه است که با همکاری تعداد 306 نفر از دانشگران سازمانی و کارکنان صورت ...  بیشتر

مهندسی دریا
اثر شاخص رفتاری سیال پاورلا بر ضریب لیفت و درگ هیدروفویل در جریان آرام

حسام الدین روانبخش

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 54-61

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.126343.2143

چکیده
  محاسبه نیروهای وارد از طرف سیال به سازه های مختلف، زمینه مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران می باشد. نیروی های لیفت و درگ مهم ترین پارامتر در مبحث هیدروفویل ها محسوب می شوند. با توجه به اینکه فرض سیال نیوتنی در اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه متداول است. در این مقاله، نیروی های وارد بر یک هیدروفویل در جریان آرام سیال غیر نیوتنی مورد ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر (Allium sativum) بر ساختار بافتی تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

سمیه زنگنه؛ سلماز کاکشیان؛ سولماز شیرعلی؛ احمد سواری؛ حسین نجف زاده ورزی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 62-70

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.129873.2154

چکیده
  مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات سطوح مختلف فیتواستروژن های سویا و سیر بر ساختار بافتی تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) صورت گرفت. تعداد 105 قطعه ماهی شانک زردباله به هفت گروه، شامل یک گروه شاهد که غذای استاندارد فاقد عصاره را دریافت می کردند و شش گروه تیمار که هر یک دوز متفاوتی از عصاره هیدروالکلی سویا (2/5، 5 و 7/5 درصد) و سیر (0/5، 1 و 2 درصد) ...  بیشتر