نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران Mpakdel444@gmail.com

2 گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران (نویسنده مسئول) mohagheghnia7877@gmail.com

3 گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران brmyousefi@gmail.com

4 گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران with.policy@gmail.com

چکیده

از آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون گفتمان های مختلفی برای مقابله با تهدیـدات و نیز تامین منافع ملی شکل گرفته است. منطقه خلیج فارس یکی از اولویت های جمهوری اسلامی ایران بوده است. استراتژی که برای تامین امنیت منطقه خلیج فارس مطرح است، به­کارگیری تئوری بازدارندگی است. استراتژی بازدارندگی باعث ایجاد توازن در مقابله با ایالات متحده امریکا و نیز کشورهای منطقه خلیج فارس و تامین و حفظ امنیت خلیج فارس و منافع ملی می­گردد؛ چراکه سه کشور عربستان، امارات و بحرین تلاش می­کنند تا مانع برقراری یک توافق امنیتی بین ایران و کشورهای خلیج فارس شوند و  تلاش این کشورها این است که همواره پای آمریکا به خلیج فارس باز باشد تا به زعم خود مانع نفوذ ایران شوند. لذا به کارگیری استراتژی بازدارندگی جهت مقابله با عوامل بحران‌آفرین و بی‌ثبات‌ کننده و ارتقای جایگاه ایران الزامی است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر باید گفت: تاثیر محیط امنیتی استراتژیک خلیج فارس بر سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران این است که اولاً استراتژی ما را به سمت استراتژی تدافعی برده و ثانیا سیستم بازدارندگی ما را به سمت بازدارندگی مثلثی و بازدارندگی شبکه ی رهنمون می­ کند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ajili, H. and Rezaei, N. 2018. Defensive and Aggressive Realism (Theoretical Framework for Analyzing the Events and Events in the Persian Gulf). National Security, 8(27), pp. 165-198. (In Persian).
Arefkhani, M. 2017. A Study of the Islamic Republic of Iran's Approach to the Syrian Crisis from the Perspective of Realism, Political Science Research Project- International Relations, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Askari, M. and Mehdian, H. 2016. Navy and Deterrence of the Islamic Republic of Iran, Entekhab Publications, Tehran. (In Persian).
Asgarpour, W. 2018. The Deterrent Power of the Navy of the Islamic Republic of Iran in The Persian Gulf Region. Tehran. Pp.312. (In Persian).
Cohen, S. and Saul, B., 2008. Geopolitics of the World System, translated to persian by Abbas Kardan. Tehran, Abrar Contemporary Institute. (In Persian).
Cordesman, A.H. and Seitz, A.C. 2008. Iranian Weapons of Mass Destruction. Published 28 October 2008, https://www.csis.org/analysis/iranian-weapons-mass-destruction-3.
Cordesman, A. H. and Toukan, A. 2016. Iran and the Gulf Military Balance. Published 4 October 2016, https://www.csis.org/analysis/iran-and-gulf-military-balance
Hafiz Nia, M.R. and Rabiee, H. 2013. Persian Gulf Regional Studies. Samat Publications. (In Persian).
Elahi, H. 2017. Persian Gulf and its issues. Tehran: Qoms Publishing.
Maleh Mir, A. 2011. The influence of the security and strategic environment of the Persian Gulf on the deterrence system of the Islamic Republic of Iran, Msc Thesis, Shiraz University, Iran. (In Persian).
Mearsheimer, J.J. and Alterman, G., 2001. The tragedy of great power politics. WW Norton & Company.
Mirsheimer, J. 2014. The Tragedy of the Politics of the Great Powers. Translated to Persian by G. A. Cheginizadeh. Tehran: Publications of the Office of Political and International Studies, Ministry of Foreign Affairs. (In Persian).
Mojtahedzadeh, P., 2000. Geopolitical ideas and Iranian realities. Tehran: Ney Publishing. (In Persian).
Nowruzi, R. 2014. Defensive Realism. Baqer al-Uloom University Research Institute Publications, Qom. (In Persian).
Oktav, Ö.Z., 2011. The Gulf States and Iran: A Turkish Perspective. Middle East Policy18(2), p.136.
Rezaei, N. and Taghvinejad, S.M. 2011. The United States and Iran in Strategic Confrontation, Iran's Countermeasures in a Possible War. Hormozd Publishing, Tehran. . (In Persian).
Talmadge, C., 2008. Closing time: Assessing the Iranian threat to the Strait of Hormuz. International Security33(1), pp.82-117.
Toukan, A. and Cordesman, A.H. 2011. The Iranian Nuclear Challenge: GCC Security, Risk Assessment, and US Extended Deterrence. Published 31 January 2011, https://www.csis.org/analysis/gcc-security-risk-assessment and-us-extended-deterrence.
Vaezi, M., 2007. Mediation in International Disputes: Islamic Republic of Iran's Mediation Model in the Karabakh and Tajikistan Crises. Journal of Comparative Law, (12), pp.137-158.