نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 بخش مهندسی بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

پدیده بیوفولینگ خسارت اقتصادی بزرگی را روی ساخت و سازهای مصنوعی ایجاد می‌نماید به‌­طوری‌که با کاهش قدرت مانور شناورها و در نتیجه کاهش سرعت آن‌­ها موجب افزایش مصرف سوخت و هم‌­چنین افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود. امروزه مطالعات بسیاری در مورد رفع معضلات بیوفولینگ صورت گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها، شناسایی ترکیبات آنتی‌فولینگی طبیعی است. در این مطالعه، خواص ضد فولینگ گیاه دارویی حنا با (Lawsonia inermis) استفاده از حلال ­های آن‌هگزان، اتیل‌استات، متانول و آبی بررسی شدند. تیمارها در 3 تکرار انجام شد. پس از 24 ساعت، در زیر میکروسکوپ نوری، تعداد جلبک ­ها به­ وسیله لام نئوبار شمارش گردید. آنالیز داده‌ها با نرم‌­افزار SAS انجام شد و مقایسه داده­‌ها به ­وسیله آزمون چند دامنه‌ای دانکن صورت گرفت. بررسی تجزیه آماری عصاره‌های گیاه دارویی حنا روی میکروجلبک Chlorella vulgaris، نشان داد که در سطح احتمال 0/001، بین تیمارها از نظر آماری اختلاف معنی‌دار وجود دارد. بررسی نتایج مربوط به تغییرات رشد نشان داد که با اعمال تیمارها، رشد این جلبک به ­میزان قابل توجهی مهار شده است. عصاره اتیل‎استاتی با غلظت 5 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، عصاره ان‌هگزانی با غلظت 20 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و عصاره متانولی با غلظت 80 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و عصاره آبی با غلظت 160 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به‌­ترتیب بیشترین اثر بازدارندگی بر زنده‌مانی میکروجلبک Chlorella vulgaris را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات