نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 بخش مهندسی بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

پدیده بیوفولینگ خسارت اقتصادی بزرگی را روی ساخت و سازهای مصنوعی ایجاد می‌نماید به‌­طوری‌که با کاهش قدرت مانور شناورها و در نتیجه کاهش سرعت آن‌­ها موجب افزایش مصرف سوخت و هم‌­چنین افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود. امروزه مطالعات بسیاری در مورد رفع معضلات بیوفولینگ صورت گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها، شناسایی ترکیبات آنتی‌فولینگی طبیعی است. در این مطالعه، خواص ضد فولینگ گیاه دارویی حنا با (Lawsonia inermis) استفاده از حلال ­های آن‌هگزان، اتیل‌استات، متانول و آبی بررسی شدند. تیمارها در 3 تکرار انجام شد. پس از 24 ساعت، در زیر میکروسکوپ نوری، تعداد جلبک ­ها به­ وسیله لام نئوبار شمارش گردید. آنالیز داده‌ها با نرم‌­افزار SAS انجام شد و مقایسه داده­‌ها به ­وسیله آزمون چند دامنه‌ای دانکن صورت گرفت. بررسی تجزیه آماری عصاره‌های گیاه دارویی حنا روی میکروجلبک Chlorella vulgaris، نشان داد که در سطح احتمال 0/001، بین تیمارها از نظر آماری اختلاف معنی‌دار وجود دارد. بررسی نتایج مربوط به تغییرات رشد نشان داد که با اعمال تیمارها، رشد این جلبک به ­میزان قابل توجهی مهار شده است. عصاره اتیل‎استاتی با غلظت 5 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، عصاره ان‌هگزانی با غلظت 20 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و عصاره متانولی با غلظت 80 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و عصاره آبی با غلظت 160 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به‌­ترتیب بیشترین اثر بازدارندگی بر زنده‌مانی میکروجلبک Chlorella vulgaris را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Aarei Jeliani, Z., Yusef Zadi, M., sohrabipour, J. and toiserkani, H. 2018. Antioxidant and antibacterial assay of two red marine macro-alga of Bandar Abbas coastal. Journal of Marine Science and Technology, 17(2), 58-69.
An, Z., Wang, Z., Li, F., Tian, Z. and Hu, H., 2008. Allelopathic inhibition on red tide microalgae Skeletonema costatum by five macroalgal extracts. Frontiers of Environmental Science & Engineering in China2, pp.297-305.
Barani, M., Yousefzadi, M., Moezi, M. and Pejmanmehr, P., 2014. Effect of Higher Plant Essential Oils for the Control of Red Tide Algae Cochlodinium polykrikoides under Laboratory Conditions. Journal of the Persian Gulf5(15), pp.41-50.
Evans, W.C., 2009. Trease and Evans' pharmacognosy. Elsevier Health Sciences.
Gouhari, A.R., HAJI, A.A., SAEIDINIA, S., Shafiei, A. and Ebrahimi, E.S., 2005. Cytotoxic terpenoids from Satureja macrantha CA Mey.
González-Lamothe, R., Mitchell, G., Gattuso, M., Diarra, M.S., Malouin, F. and Bouarab, K., 2009. Plant antimicrobial agents and their effects on plant and human pathogens. International journal of molecular sciences10(8), pp.3400-3419.
Gorman, D.S. and Levine, R.P., 1965. Cytochrome f and plastocyanin: their sequence in the photosynthetic electron transport chain of Chlamydomonas reinhardi. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 54(6), p.1665.
Gorman, D.S. and Levine, R.P., 1965. Cytochrome f and plastocyanin: their sequence in the photosynthetic electron transport chain of Chlamydomonas reinhardi. Proceedings of the National Academy of Sciences54(6), pp.1665-1669.Guillard, R.R. and Ryther, J.H., 1962. Studies of marine planktonic diatoms: I. Cyclotella nana Hustedt, and Detonula confervacea (Cleve) Gran. Canadian journal of microbiology, 8(2), pp.229-239.
El-Hag, A.G., Al-Jabri, A.A. and Habbal, O.A., 2007. Antimicrobial properties of Lawsonia inermis (henna): a review.
Hong, Y., Hu, H.Y. and Li, F.M., 2008. Growth and physiological responses of freshwater green alga Selenastrum capricornutum to allelochemical ethyl 2-methyl acetoacetate (EMA) under different initial algal densities. Pesticide Biochemistry and Physiology90(3), pp.203-212.
Ismail, H., Lemriss, S., Aoun, Z.B., Mhadhebi, L., Dellai, A., Kacem, Y., Boiron, P. and Bouraoui, A., 2008. Antifungal activity of aqueous and methanolic extracts from the Mediterranean Sea cucumber, Holothuria polii. Journal de Mycologie Médicale18(1), pp.23-26.
Li, F.M. and Hu, H.Y., 2005. Isolation and characterization of a novel antialgal allelochemical from Phragmites communis. Applied and Environmental Microbiology71(11), pp.6545-6553.
Lixiao, N., XiangYang, H., ShiYin, L., ShiJin, C., GaoXiang, R., Liang, Z., 2010. Inhibitory effects of the extracts different solvents from three compositae plants on cyanobacterium Microcystis aeruginosa. Science hina Chemistry, 7: 1123-112.
Loxton, J., Macleod, A.K., Nall, C.R., McCollin, T., Machado, I., Simas, T., Vance, T., Kenny, C., Want, A. and Miller, R.G., 2017. Setting an agenda for biofouling research for the marine renewable energy industry. International journal of marine energy19, pp.292-303.
Murray, A.P., Muniaı́n, C., Seldes, A.M. and Maier, M.S., 2001. Patagonicoside A: A novel antifungal disulfated triterpene glycoside from the sea cucumber Psolus patagonicus. Tetrahedron57(47), pp.9563-9568.
Nandhini, S. and Revathi, K., 2016. Antifouling activity of extracts from mangroves against biofouling bacteria isolated from boats in Royapuram, Chennai, India. Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci5(8), pp.324-335.
Saeidnia, S., Gouhari, A., Kiuchi, F. and Honda, G., 2005. In vitro anti-epimastigote activity of some Iranian medicinal plants.
Sorgeloos, P., Dhert, P. and Candreva, P., 2001. Use of the brine shrimp, Artemia spp., in marine fish larviculture.  Aquaculture200(1-2), pp.147-159.
Titah-Benbouzid, H. and Benbouzid, M., 2017. Biofouling issue on marine renewable energy converters: A state of the art review on impacts and prevention. International Journal on Energy Conversion, 5(3), pp.67-78.
Xian, Q., Chen, H., Zou, H. and Yin, D., 2006. Allelopathic activity of volatile substance from submerged macrophytes on Microcystin aeruginosa. Acta Ecologica Sinica26(11), pp.3549-3554.
Yousefzadi, M., Riahi-Madvar, A., Hadian, J., Rezaee, F., Rafiee, R. and Biniaz, M., 2014. Toxicity of essential oil of Satureja khuzistanica: In vitro cytotoxicity and anti-microbial activity. Journal of immunotoxicology11(1), pp.50-55.
Yu, Q., Zhang, Y., Wang, H., Brash, J. and Chen, H., 2011. Anti-fouling bioactive surfaces. Acta biomaterialia7(4), pp.1550-1557.
Zhou, L.H., Zheng, T.L., Wang, X., Ye, J.L., Tian, Y. and Hong, H.S., 2007. Effect of five Chinese traditional medicines on the biological activity of a red-tide causing alga—Alexandrium tamarense. Harmful algae6(3), pp.354-360.