نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، مدیریت و مهندسی منابع آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 گروه مهندسی آب، مرکز تحقیقات علوم آب و محیط زیست، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

3 گروه مهندسی عمران، مدیریت و مهندسی منابع آب، واحد دهدشت، دانشگاه آزاد اسلامی، دهدشت، ایران.

چکیده

سرریزهای جانبی برای کنترل سطح آب و همچنین انحراف آب برای مصارف مختلف در کانال‌ها و رودخانه‌ها استفاده می ­شوند.  با توجه به پیچیدگی شرایط جریان در سرریزهای جانبی، در این تحقیق به منظور ساده نمودن محاسبات و بالا‌بردن کارایی آن، این سازه  در شرایط کانال همگرا مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی دقیق این موضوع پارامترهای هندسی سرریز و  هیدرولیکی جریان متفاوت، مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس پارامترهای هندسی سرریز، سناریوهای آزمایشات در نظر گرفته شدند. براساس سناریوها، 5 طول سرریز، 4 ارتفاع تاج سرریز، 3عرض کانال پایین دست سرریز جانبی در نظر گرفته شد که در دبی های مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند. با توجه به اینکه پارامتر‌‌های مختلف هندسی و هیدرولیکی در این آزمایشات متغیر فرض شدند، اثر هر کدام بر روی سازه آنالیز شده و راهکارهایی برای انتخاب ابعاد بهینه در کانال معرفی شد. براساس نتایج آزمایشات، این نتیجه حاصل شد که با به ازاء یک ارتفاع آب بالادست ثابت با 19 درصد کاهش عرض کانال پایین دست سرریز جانبی، میزان نسبت انحراف جریان به کانال جانبی 30 درصد افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است تغییر در مقطع جریان با همگرا کردن کانال عبوری باعث می‌گردد پروفیل طولی سطح آب در تمام طول سازه دارای نوسان ارتفاعی حداقلی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات