نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات سطوح مختلف فیتواستروژن های سویا و سیر بر ساختار بافتی تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) صورت گرفت. نمونه برداری در دی ماه 1394 انجام شد. تعداد 105 قطعه ماهی شانک زردباله به هفت گروه، شامل یک گروه شاهد که غذای استاندارد فاقد عصاره را دریافت می کردند و شش گروه تیمار که هر یک دوز متفاوتی از عصاره هیدروالکلی سویا و سیر را دریافت می کردند، تقسیم شدند. ماهیان به میزان 3 درصد وزن بدن، به طور روزانه دو بار در روز به مدت چهارده روز غذا دهی شدند. نمونه گیری در روزهای 0، 7، 10 و 14 صورت گرفت. در هر نوبت، قطعه ای از قسمت مرکزی گناد جهت بررسی بافت شناسی برداشته می شد. نتایج نشان داد که فیتواستروژن های سویا و سیر اثرات متفاوتی بر ساختار بافت شناسی تخمدان ایجاد می کنند. به طوری که عصاره هیدروالکلی سیر فولیکول های زرده سازی را در تخمدان افزایش می داد و عصاره هیدروالکلی سویا، سبب برگشت رشد تخمدان به سمت بیضه می شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات