نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 سازمان آب و برق خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

در این تحقیق آزمایش­ ها جهت تعیین دبی ورودی به آبگیر در قوس 90 درجه همگرا با هدف بررسی تأثیر خصوصیات جریان بر نسبت دبی انحرافی در شرایط با صفحه و بدون صفحه مستغرق انجام گرفت. متغیرهای موثر در این تحقیق عدد فرود، همگرایی و زاویه صفحات بود. جهت انجام این تحقیق از یک کانال مستطیلی با قوس 90 درجه استفاده شد که با استفاده از چهار دبی مختلف، چهار زاویه متفاوت صفحات مستغرق و چهار درجه همگرایی انتهای کانال به بررسی متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان داد با همگرا کردن کانال آزمایشگاهی دبی انحرافی به آبگیر افزایش پیدا کرده است. هر چه انتهای کانال همگراتر شود باعث افزایش بیشتر دبی انحرافی می­شود، به­طوریکه با همگرا کردن کانال (b/B) از صفر به 0/75 دبی انحرافی به آبگیر به طور متوسط از 64/9 به 81/4 درصد رسیده است که نشان دهنده افزایش 16/5درصدی دبی انحرافی به آبگیر می ­باشد. با نصب صفحات مستغرق دبی انحرافی به آبگیر کاهش پیدا کرده است. هر چه زاویه صفحات مستغرق کمتر شد، دبی انحرافی نیز کاهش پیدا کرد، به ­طوریکه با نصب صفحات مستغرق با زاویه 25، 30، 45 و 60 درجه دبی انحرافی به آبگیر به ­طور متوسط به ترتیب نسبت به مدل بدون صفحه مستغرق  14/9، 9/9، 6/8 و 2/3 درصد کاهش داشته است. همچنین با افزایش عدد فرود از 0/14 به0/23 دبی انحرافی به آبگیر به طور متوسط 5/3 درصد کاهش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات