علوم زیستی دریا
اثرات پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcalifer, Bloch 1790

وحید مرشدی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ مریم عضدی؛ محمد مدرسی؛ سماء چراغی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.8579

چکیده
  در مطالعه حاضر اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک (Lactobacillus plantarum) در جیره غذایی ماهی سی باس آسیایی بر روی ترکیب لاشه، پارامترهای های بیوشیمیایی سرم خون (گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید و آلبومین) و آنزیم های کبدی (لاکتات دهیدروژناز، آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز) بررسی شد. این آزمایش با سه تیمار و یک گروه شاهد ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر

محسن حیدری؛ حسین ذوالقرنین؛ نسرین سخایی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ علی میرزایی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 15-24

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9286

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تنوع زیستی و تراکم جلبک های قهوه ای سواحل خلیج فارس در استان بوشهر طی دو فصل گرم و سرد بود. بیشترین تراکم جلبک های قهوه ای در فصل بهار (20±33 عدد درمترمربع) و کمترین تراکم در فصل پاییز (9±17عدد درمترمربع) بود. در این مطالعه جلبک Cystoserriaceae myrica از بیشترین تراکم(25±41) برخوردار است، وگونه غالب در میان 6 گونه جلبک قهوه ای نمونه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
ارزیابی سرعت تکثیر، میزان پروتئین و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو سویه فیتوپلانکتون آب شور ریز جلبک Dunaliella، تحت اثر تغییر برخی عوامل محیطی

رویا محمدخانی؛ مریم مددکار حق جو

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7392

چکیده
  نظر به اهمیت گزینش سویه و تکثیر فیتوپلانکتون به منظور تغذیه آبزیان پرورشی، ارزیابی سرعت تکثیر، میزان پروتئین و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو سویه فیتوپلانکتون آب شور ریز جلبک Dunaliella sp. (استخراج‎شده از ایران) و UTEX2538-Dunaliella bardawil(غیر‎ایرانی)در شرایط مهم محیطی متفاوت از نظر شدت‌های نوری 50µE و 150µE، غلظت‎های 0/1،0/5، 1،1/5،2و3 مولار NaCl ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50 96h) فلز سنگین کادمیوم در گونه ی جدید اویستر Crassostrea sp.

سیما سرمدیان؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی؛ محمود هاشمی تبار

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 43-55

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.8574

چکیده
  کادمیوم پس از جیوه دومین فلز سمی در محیطهای دریایی محسوب می گردد. دوکفه ای ها و خصوصا اویسترها به دلیل دارا بودن نرخ فیلتراسیون بالا، عدم تحرک و نداشتن سیستم های تنظیمی مواد آلاینده بیواندیکاتور مناسبی برای ارزیابی فلزات سنگین در محیط می باشند. اویستر Crassostrea sp. یک گونه تازه شناسایی شده در منطقه بندر امام خمینی می باشد که به دلیل پراکنش ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی نرم تن Chiton lamyi از نظر شاخص زیستی آلودگی عناصر سمی کادمیم، مس، آرسنیک و جیوه در سواحل خلیج چابهار

مرتضی ضیاءالدینی؛ علی مهدی نیا؛ زهرا یوسفیان پور

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 56-66

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.6777

چکیده
  نرم تنان به دلیل توزیع جغرافیایی گسترده، فراوانی بالا در محیط بستر دریا، جذب انتخابی یون های خاص و طبیعت ساکن خود، به طور قابل ملاحظه ای برای شاخص بودن زیستی مناسب می باشند. کیتون، نرم تنی از شاخه ی بسپار صدفیان است و گونه ی lamyi آن روی صخره های ساحلی خلیج چابهار به وفور یافت می شود. بر اساس مطالعات صورت گرفته، این موجود می تواند به عنوان ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس

مجید حیدری؛ علیرضا زراسوندی؛ هوشنگ پورکاسب؛ ایمان قنواتی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 67-84

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7404

چکیده
  به منظور پایش زمین شیمی پهنه کارون-اروند و بررسی پیامدهای زیستی ناهنجاری‌های احتمالی به ویژه در خلیج فارس، فراوانی شاخص‌های فیزیکوشیمیایی، عناصر اصلی و برخی آنیون‌های فرعی 33 نمونه گردآوری شده از 6 مقطع حوضه کاون-اروند با بهره‌گیری از روش‌های تیتراسیون و فتومتر شعله‌ای تعیین گردید. بر اساس داده‌های حاصل کمترین و بیشترین فراوانی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی میزان تجمع زیستی فلزات سنگین (روی، مس، کادمیوم و سرب) در پوست و عضله میگوی سفید بحرکان، شمال غرب خلیج فارس

جعفر احسانی؛ لاله رومیانی؛ عادل قبطانی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 85-95

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7575

چکیده
  این تحقیق در فصل تابستان و زمستان 1392 به منظور بررسی تجمع فلزات سنگین روی، مس، کادمیوم و سرب در پوست و عضله80 عدد میگوی سفید (Metapenaeus affinis) بومی استان خوزستان از ایستگاه صیادی بحرکان در سواحل هندیجان، شمال‌غرب خلیج‌فارس انجام گردید. پس از زیست‌‌‌سنجی و آماده‌-سازی نمونه‌های پوست و عضله استخراج فلزات با روش هضم اسیدی و برای تعیین میزان ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 96-112

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7945

چکیده
  این تحقیق کاربردی با هدف ارزیابی میزان رقابت پذیری خدمات بندری با استفاده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل اهمیت - عملکرد انجام شده است. در ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق 53 شاخص رقابت پذیری خدمات بندری استخراج و برای اطمینان از موثر بودن شاخص های شناسایی شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، از شاخص ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تغییرات الکترولیت ها و اوره خون با توجه به فصل تولیدمثل و اندازه بدن در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس

رحمان علیمی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری؛ نگین سلامات

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 113-122

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9739

چکیده
  ماهیان غضروفی با استفاده از اوره خون، اسمولاریته مایعات درونی خود را تنظیم می کند. با وجود مطالعات درباره نحوه تنظیم مقادیر اسمولیت های خونی، بررسی تاثیر فصل تولید مثل و اندازه بدن بر غلظت این مواد ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق تعداد 36 عدد گربه کوسه لکه دار شامل 17 عدد در فصل پاییز (زمان قبل از تولید مثل) و 19 عدد در فصل بهار (زمان تولید ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
ارزیابی میزان کادمیوم در بافت های کبد و عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus و رسوبات خور موسی(شمال غرب خلیج فارس)

کبری جلالی؛ بهروز ابطحی؛ کیواندخت سمیعی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 123-133

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9740

چکیده
  در مطالعه حاضر غلظت فلز کادمیوم در رسوب و بافت های کبد و عضله ماهی زمین کن دم نواری صید شده در مجاورت صنایع پتروشیمی و در خور بیحد و جعفری اندازه گیری شد. 30 نمونه ماهی و 9 نمونه رسوب از هر سایت توسط مرکز شیلات اهواز جمع آوری شد. بعد از هضم نمونه ها مطابق دستورالعمل موپام 1999 غلظت کادمیوم آنها با استفاده از دستگاه ICP-OES سنجیده شد. میانگین غلظت ...  بیشتر