نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1.گروه حمل و نقل دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 2.گروه مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این تحقیق کاربردی با هدف ارزیابی میزان رقابت پذیری خدمات بندری با استفاده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل اهمیت - عملکرد انجام شده است. در ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق 53 شاخص رقابت پذیری خدمات بندری استخراج و برای اطمینان از موثر بودن شاخص های شناسایی شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، از شاخص شناسایی شده،‌ در تحلیل عاملی تنها 27 شاخص بار عاملی بر روی هشت عامل هزینه های لجستیکی، دسترسی، تسهیلات بندری، خدمات بندر، ایمنی و امنیت، بهروری و کارائی، قابلیت اطمینان، وضعیت پسکرانه داشتند. همچنین یافته های حاصل از تحلیل اهمیت و عملکرد نشان داد در بین عوامل هشتگانه، به ترتیب عامل بهروری و کارائی بیشترین و عامل وضعیت پسکرانه کمترین تفاوت بین میانگین عملکرد از میانگین اهمیت را به خود اختصاص دادند. و همچنین موقعیت قرارگیری هر عامل در چارک‌های ماتریس اهمیت و عملکرد بیانگر این است که به جز عامل دوم (دسترسی) و عامل پنجم (ایمنی و امنیت) کلیه عوامل در چارک‌ یک قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات