نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، آبادان، ایران

2 2. گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این تحقیق در فصل تابستان و زمستان 1392 به منظور بررسی تجمع فلزات سنگین روی، مس، کادمیوم و سرب در پوست و عضله80 عدد میگوی سفید (Metapenaeus affinis) بومی استان خوزستان از ایستگاه صیادی بحرکان در سواحل هندیجان، شمال‌غرب خلیج‌فارس انجام گردید. پس از زیست‌‌‌سنجی و آماده‌-سازی نمونه‌های پوست و عضله استخراج فلزات با روش هضم اسیدی و برای تعیین میزان آنها از دستگاه جذب اتمی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان دادند که میزان تمامی فلزات سنگین در پوست و در فصل تابستان بیشتر از عضله و فصل زمستان بدست آمد و همبستگی مثبت معنی‌داری بین آنها وجود داشت (05/0P≤). در این مطالعه میزان فلز سنگین روی در پوست در دو فصل تابستان و زمستان به ترتیب (67/15±61/44 و37/15±33/16 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن خشک) بیشترین مقدار و فلز کادمیوم (004/0±1/0 و 003/0±001/0 میلی‌ گرم بر کیلوگرم وزن خشک) کمترین میزان را در عضله به خود اختصاص دادند. همبستگی معنی‌دار آماری برای تجمع فلزات سنگین در آب و میگو در دو فصل بدست آمد (05/0P≤). بر اساس نتایج میزان کادمیوم از حد استاندارد مشخص شده برای انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا و سازمان ملی استاندارد ایران فراتر رفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات