نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

ماهیان غضروفی با استفاده از اوره خون، اسمولاریته مایعات درونی خود را تنظیم می کند. با وجود مطالعات درباره نحوه تنظیم مقادیر اسمولیت های خونی، بررسی تاثیر فصل تولید مثل و اندازه بدن بر غلظت این مواد ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق تعداد 36 عدد گربه کوسه لکه دار شامل 17 عدد در فصل پاییز (زمان قبل از تولید مثل) و 19 عدد در فصل بهار (زمان تولید مثل) از خور موسی در شمال غربی خلیج فارس با استفاده از تور گوشگیر صید شدند. پس از صید کوسه ها ابتدا از ماهیان خون گیری به عمل آمده و سپس مورد توزین، بیومتری و شماره گذاری قرار گرفتند. جهت اندازه گیری غلظت الکترولیت ها و اوره سرم به ترتیب از دستگاه الکترولیت آنالایزر و اتوآنالایزر استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که غلظت اسمولیت های خونی کوسه ها در بین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری وجود ندارد (05/0P>)، اما بین غلظت این مواد در فصل پاییز با فصل بهار اختلاف معنی داری مشاهده گردید (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات