نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر غلظت فلز کادمیوم در رسوب و بافت های کبد و عضله ماهی زمین کن دم نواری صید شده در مجاورت صنایع پتروشیمی و در خور بیحد و جعفری اندازه گیری شد. 30 نمونه ماهی و 9 نمونه رسوب از هر سایت توسط مرکز شیلات اهواز جمع آوری شد. بعد از هضم نمونه ها مطابق دستورالعمل موپام 1999 غلظت کادمیوم آنها با استفاده از دستگاه ICP-OES سنجیده شد. میانگین غلظت کادمیوم به طور معنی داری در رسوبات و بافت کبد ماهیان جمع آوری شده از منطقه در معرض آلودگی(خور جعفری) بیشتر از منطقه دور از آلودگی(خور بیحد) بود. غلظت کادمیوم در بافت عضله کمتر از حد تشخیص دستگاه و بیشترین مقدار(23/1 میکروگرم بر گرم وزن خشک) در بافت کبد مشاهده شد که احتمالا غلظت بالای کبد به علت فعالیت متابولیکی بالای این بافت در سمیت زدایی و دفع فلزات می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات