نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 1. پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران 2. گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک (Lactobacillus plantarum) در جیره غذایی ماهی سی باس آسیایی بر روی ترکیب لاشه، پارامترهای های بیوشیمیایی سرم خون (گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید و آلبومین) و آنزیم های کبدی (لاکتات دهیدروژناز، آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز) بررسی شد. این آزمایش با سه تیمار و یک گروه شاهد برای یک دوره 4 هفته ای انجام شد. تیمارها 0، 106×1، 106×2 و 106×3 برحسب واحد کلنی (CFU) پروبیوتیک در هر گرم جیره پایه را شامل شد. ماهیان با وزن متوسط اولیه 89/0± 26/50 گرم به طور کاملا تصادفی در تانکها توزیع شدند و در هر تانک تعداد 20 قطعه ماهی ذخیره سازی شد. غذادهی دوبار در روز انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک در جیره غذایی تاثیر معنی داری بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی ندارد (05/0> P). سطوح مختلف پروبیوتیک میزان پروتئین، خاکستر و رطوبت لاشه را بین تیمارها و گروه شاهد تحت تاثیر قرار نداد (05/0> P). علاوه بر این، میزان چربی لاشه در تیمار 2 و 3 به طور معنی داری بالاتر از تیمارهای شاهد و تیمار 1 بود. همچنین میزان عصاره عاری از ازت (NFE) بین گروه شاهد و تیمار 3 به صورت معنی داری تفاوت داشت (05/0> P). بطور کلی این مطالعه نشان داد که این پروبیوتیک تاثیری بر روی پارمترهای بیوشیمیایی خون و آنزیم های کبدی ندارد اما در سطوح بالا می تواند اثرات مثبتی بر ترکیبات لاشه ماهی سی باس آسیایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات