علوم زیستی دریا
بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی

ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محمد نوری؛ ناصر آق

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، صفحه 1-7

چکیده
  در این تحقیق، تاثیر شوری‌های50، 100، 150، 200 و 250 ppt بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخم گشایی سیست‌ها،200 عدد ناپلیوس در ظروف استوانه‌ای مخروطی 5/1 لیتری حاوی یک لیتر آب با شوری‌های مذکور تا مرحله بلوغ پرورش داده شدند. پس از بلوغ آرتمیاها، 3 ماده بکرزا به صورت تصادفی از هر 5 سطح شوری جدا شده  و در 4 تکرار ...  بیشتر

شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس)

علیرضا شامرادی؛ محمد علی سالاری علی‌آبادی؛ سید محمد باقر نبوی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، صفحه 8-15

چکیده
  این پروژه طی چهار فصل در سال 1389 ودر پنجترانسکت در طول جزیره انجام گرفت. در هر ترانسکت سه منطقه فراساحلی، میان ساحلی و فروساحلی بررسی گردید و هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی اکولوژیک دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک بود. فاکتورهای محیطی دما، شوری و مواد آلی مورد سنجش قرار گرفتند. بیشترین و کمترین میزان دما به‌ترتیب ...  بیشتر

تأثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح

علی طاهری؛ محمد رضا کلباسی؛ عبدالمحمد عابدیان

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، صفحه 16-24

چکیده
  به منظور حفظ قدرت لقاح گامت‌های ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط انتقال کوتاه مدت، تأثیر استفاده از اکسیژن مرطوب بر روی تخمک و اسپرم خنک شده این ماهی در دمای 2-1 درجه سانتی گراد  بررسی گردید. بدین منظور   اسپرم و تخمک ماهی به صورت مجزا درون کیسه‌های پلی اتیلنی زیپ دار (20×18 سانتی متر) جمع آوری شد و به هر کیسه مقادیر صفر، 25، 50، ...  بیشتر

اثر رژیم های مختلف نوری بر شاخص های انکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی Acipenserpersicus

سمانه پورسعید؛ بهرام فلاحتکار؛ ایرج عفت پناه

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، صفحه 25-35

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اثر پنج رژیم نوری مختلف بر مراحل رشد و نمو جنینی، بازماندگی و درصد تفریخ تخم تاسماهی ایرانی صورت گرفت. جهت انجام این مطالعه، پنج رژیم نوری شامل 24 ساعت تاریکی (00L:24D)، 8 ساعت روشنایی: 16 ساعت تاریکی (08L: 16D)، 12 ساعت روشنایی: 12 ساعت تاریکی (12L:12D)، 16 ساعت روشنایی: 8 ساعت تاریکی (16L:08D) و 24 ساعت روشنایی (24L:00D) با سه تکرار برای ...  بیشتر

ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا

سارا جرجانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ افشین قلیچی؛ نور محمد مخدومی؛ رضوان ا… کاظمی

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، صفحه 36-45

چکیده
  ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. لاروها در محلول بوئن فیکس شد. سپس مراحل آبگیری و آغشتگی به پارافین انجام گردید. مقاطع بافتی به ضخامت 7- 5 میکرون تهیه و به روش‌های هماتوکسیلین و ائوزین و پریودیک اسید شیف رنگ آمیزی شدند. لارو یک روزه دارای روده ابتدایی ...  بیشتر

یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1

ایمان سوری نژاد؛ محمد رضا کلباسی

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، صفحه 45-57

چکیده
  در تکثیر مصنوعی مولدین ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius، حفظ تنوع ژنتیکی بچه ماهیانی که برای بازسازی ذخایر استفاده می‌شوند نیازمند توجه جدی است. مشارکت نامتعادل مولدین نر و ماده در تولید آلوین‌ها در شیوه فعلی تکثیر مصنوعی باعث کاهش اندازه جمعیت مؤثردر مولدین می‌گردد و یکسان نمودن حجم مایع منی نیز منجر به مشارکت متعادل مولدین در تولید ...  بیشتر

مقایسه ترکیب اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی نر و ماده شانک زرد باله Acanthopagrus latus

محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، صفحه 58-66

چکیده
  محتوای پروتئین و ترکیب اسیدهای آمینه بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی شانک زرد باله نر و ماده با استفاده از روش HPLC تعیین گردید. تفاوتهای کمی بین اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه براساس جنسیت (نر و ماده) و مکان (طبیعی و پرورشی) بدست آمد. براساس نتایج در تمام نمونه های مورد مطالعه اسید آمینه لیزین و ایزولوسین بعنوان اسیدهای آمینه ضروری و اسید ...  بیشتر