نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزاد شهر

2 2. گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاوزری و منابع طبیعی گرگان

3 3.کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان

4 4. بخش فیزیولوژی و بیوشیمی، انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت

چکیده

ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. لاروها در محلول بوئن فیکس شد. سپس مراحل آبگیری و آغشتگی به پارافین انجام گردید. مقاطع بافتی به ضخامت 7- 5 میکرون تهیه و به روش‌های هماتوکسیلین و ائوزین و پریودیک اسید شیف رنگ آمیزی شدند. لارو یک روزه دارای روده ابتدایی است که توسط بافت پوششی استوانه‌ای مژه‌دار پوشیده شده است. در روز سوم پس از تفریخ در دیواره لوله گوارش شیاری مورب در قسمت پشتی- خلفی کیسه زرده ایجاد می‌شود و لوله گوارش را به دو ناحیه معده و روده میانی تقسیم می‌کند. در این زمان دریچه‌های اسپیرال تمایز می‌یابد. در لومن  دریچه‌های اسپیرال، رنگدانه‌های جنینی تجمع یافته و ملانین پروپکا را تشکیل می‌دهند. در روز هفتم پس از تفریخ بافت اپیتلیوم روده میانی و روده مارپیچ از نوع استوانه‌ای مژه‌دار است. بخش انتهایی دستگاه گوارش به مجاری کوتاه مخرجی که بافت پوششی آن  مکعبی است، تمایز می‌یابد. مجاری ادراری در این زمان به رکتوم متصل می‌شود. در روز سیزدهم پس از تفریخ تعداد واکوئل‌های محتوی چربی در روده میانی و روده مارپیچ افزایش می‌یابد. بین روزهای 17 تا 19 پس از تفریخ لاروهای فیل ماهی دارای یک دوره تغذیه توأم هستند. 25  روز پس از تفریخ سلول‌های روده میانی دارای میکروویلی‌های بلند است. در 36 روزگی تعداد سلول‌های جامی شکل در روده مارپیچ افزایش می‌یابد. در 43 روزگی، غدد روده‌ای با بافت پوششی استوانه‌ای مژه‌دار در بافت همبندی روده میانی، قابل مشاهده است. بین روزهای 57 تا 75 تعداد و اندازه چین‌های مخاطی روده افزایش می‌یابد. چنین اطلاعات و یافته‌های پایه‌ای  می‌تواند به منظور ارتقاء پرورش لارو ماهیان خاویاری به‌ویژه فیل ماهی بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها