نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

2 2. دانشیار، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز.

چکیده

محتوای پروتئین و ترکیب اسیدهای آمینه بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی شانک زرد باله نر و ماده با استفاده از روش HPLC تعیین گردید. تفاوتهای کمی بین اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه براساس جنسیت (نر و ماده) و مکان (طبیعی و پرورشی) بدست آمد. براساس نتایج در تمام نمونه های مورد مطالعه اسید آمینه لیزین و ایزولوسین بعنوان اسیدهای آمینه ضروری و اسید گلوتامیک بعوان اسید آمینه غیر ضروری در بافت ماهیچه بشمار می آیند. درحالیکه محتوای پروتئین خام در بافت ماهیچه تحت تاثیر جنسیت قرار ندارد. براساس مکان اختلاف معنی داری در مقدار آرژنین، لوسین، ایزولوسین، فنیل آلانین، لیزین، سرین، گلیسین، آلانین و تیروزین در بافت ماهیچه بین شانک وحشی و پرورشی مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بافت ماهیچه ماهیان بالغ نر و وحشی شانک زرد باله دارای سطوح اسیدهای آمینه ضروری بالاتری (05/0<P) در مقایسه با سایر گروه ها است. ترکیب اسیدهای آمینه بافت ماهیچه شانک زرد باله بیشتر تحت تاثیر مکان و ترکیب جیره غذایی قرار دارد و می تواند بعنوان منبعی مناسب جهت تامین نیازهای غذایی اسیدهای آمینه در تغذیه انسان محسوب گردد. 

کلیدواژه‌ها