نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکدةعلوم دریایی و اقیانوسی ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

این پروژه طی چهار فصل در سال 1389 ودر پنجترانسکت در طول جزیره انجام گرفت. در هر ترانسکت سه منطقه فراساحلی، میان ساحلی و فروساحلی بررسی گردید و هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی اکولوژیک دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک بود. فاکتورهای محیطی دما، شوری و مواد آلی مورد سنجش قرار گرفتند. بیشترین و کمترین میزان دما به‌ترتیب در فصول تابستان (28/0±94/35) و زمستان (39/0±34/18) و بیشترین و کمترین میزان شوری به‌ترتیب در فصول زمستان (14/0±6/44) و بهار(18/0±37) اندازه‌گیری شد. بیشترین درصد کل مواد آلی در فصل تابستان (71/0±63/9) و کمترین درصد در فصل پاییز (15/0±39/3) مشاهده شد. به طور کلی 12 گونه دوکفه‌ای از هفت خانواده شناسایی شد که عبارت بودند از: Barbatialacerate، Pinctadaradiate، sp.1Ostrea، gigasCrossostrea، Sacosstreacucullata، ravaiyensisDiplodonta، Venus sp.1، Circentiacallypyga، Callistasp.1، Gariroseus، Tellinacapsoides، Angulusadensis. بیشترین تراکم و تنوع در فصل بهار و کمترین آن در فصل تابستان مشاهده گردید. فراوانترین دوکفه‌ای شناسایی شده در منطقه جزرومدی جزیره خارک در کل سال مربوط به گونه Barbatialacerate بود.

کلیدواژه‌ها