نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

2 3. گروه تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

در این تحقیق، تاثیر شوری‌های50، 100، 150، 200 و 250 ppt بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخم گشایی سیست‌ها،200 عدد ناپلیوس در ظروف استوانه‌ای مخروطی 5/1 لیتری حاوی یک لیتر آب با شوری‌های مذکور تا مرحله بلوغ پرورش داده شدند. پس از بلوغ آرتمیاها، 3 ماده بکرزا به صورت تصادفی از هر 5 سطح شوری جدا شده  و در 4 تکرار به مدت 12 هفته پرورش داده شدند. آرتمیاها و زاده‌ها در طول دوره پرورش به چهار گروه (1) ناپلی- متاناپلی، (2) آرتمیاهای جوان، (3) آرتمیاها در مرحله قبل از بلوغ و (4) آرتمیاهای بالغ تقسیم شده و هر هفته یکبار بطور کامل شمارش شدند. نتایج نشان داد که بیشترین جمعیت بالغین و ناپلی- متاناپلی در شوری 100 ppt تولید می‌شود. همچنین بیشترین میزان مراحل پست لاروی و جوان آرتمیا در شوری 50ppt  دیده شد. جمعیت آرتمیای بالغ در طول دوره پرورش افزایش و سایر مراحل رشد آرتمیا کاهش یافت. با توجه به یافته‌های تحقیق یک رابطه معکوس بین افزایش شوری با شکوفایی جمعیت در آرتمیای بکرزا مشاهده شد. نتایج تحقیق نشان داد که شوری‌های پایین برای رشد جمعیت آرتمیای بکرزا مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات