نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1.گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

2 2. ‘گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

چکیده

در تکثیر مصنوعی مولدین ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius، حفظ تنوع ژنتیکی بچه ماهیانی که برای بازسازی ذخایر استفاده می‌شوند نیازمند توجه جدی است. مشارکت نامتعادل مولدین نر و ماده در تولید آلوین‌ها در شیوه فعلی تکثیر مصنوعی باعث کاهش اندازه جمعیت مؤثردر مولدین می‌گردد و یکسان نمودن حجم مایع منی نیز منجر به مشارکت متعادل مولدین در تولید آلوین‌ها نمی شود. با توجه به احتمال تأثیر غلظت اسپرم بر میزان مشارکت مولدین نر در تولید آلوین‌ها در تکثیر مصنوعی ماهی آزاد دریای خزر، اندازه جمعیت مؤثر مولدین و تنوع ژنتیکی نسل F1در لقاح مخلوط شش مولد نر و دو مولد ماده با غلظت یکسان اسپرم و تعداد برابر تخمک بررسی شد. ردیابی والدین و نسل F1 با استفاده از روش حذف در نرم افزار FAP و پس از بررسی 9 جایگاه ریزماهواره و انتخاب 3 جایگاه 58 Str، 73 Str و 591 Str که دارای بیشترین میزان تنوع ژنتیکی در مولدین ماهی آزاد دریای خزر بودند صورت پذیرفت. بیش از91درصد از آلوین‌های تولید شده به شیوه لقاح مخلوط به والدین خود منتسب شدند.اندازه جمعیت مؤثر مولدین 24/5 (65/0) محاسبه گردید و تعداد آلل‌ها و هتروزیگوسیتی مورد انتظار کاهش معنی‌داری را در آلوین‌ها (67/6 011/0± 726/0) نسبت به مولدین (33/7و 808/0) نشان دادند (05/0>P). بر اساس نتایج تحقیق حاضر یکسان‌سازی غلظت اسپرم مولدین نر در شیوه لقاح مخلوط باعث مشارکت متعادل مولدین نر در بارورسازی تخمک‌ها و عدم کاهش تنوع ژنتیکی در آلوین‌ها نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها