نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پروژه جهت ارزیابی استفاده از غلظت 1 درصد سدیم آلژینات برای افزایش مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکا در سردخانه و جلوگیری از تغییر رنگ انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل کیلکای پوشش دار بدون ماندگاری در محلول سدیم آلژینات (زمان صفر)، کیلکای پوشش شده به مدت 2 ساعت و کیلکای پوشش شده به مدت 4 ساعت ماندگاری در محلول سدیم آلژینات و کیلکای بدون پوشش (کیلکای شاهد) هستند. نمونه های پوشش دار و شاهد به مدت شش ماه در سرد خانه 18- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نمونه برداری در هفت مرحله شامل یک روز بعد از عمل آوری، یک ماه بعد از عمل آوری و سایر مراحل هر ماه یک بار در راس زمان های معین به مدت شش ماه انجام شد. شمارش کلی باکتری ها و باکتری های استافیلوکوک در نمونه های پوشش دار در مقایسه با نمونه شاهد کاهش داشتند. این فاکتورها در نمونه های پوشش شده زمان صفر در مقایسه با سایر نمونه های پوشش دار کاهش و در نمونه های پوشش شده به مدت زمان 2 ساعت در مقایسه با سایر نمونه های پوشش دار افزایش داشت. مقادیر پراکسید، TVN، PH، اسید چرب آزاد و تیوباربیتوریک اسید در نمونه های پوشش دار: زمان های صفر، 2 ساعت، 4 ساعت در مقایسه با شاهد کاهش داشت. این فاکتورها از زمان صفر به 4 ساعت کاهش نشان دادند. رطوبت در نمونه های پوشش دار از زمان صفر به 4 ساعت افزایش نشان داد. بر اساس آنالیز آماری تفاوت معنی داری در تیمارها وجود داشت (0.05>P). آزمایشات حسی به روش رتبه بندی انجام شد. از حیث شاخص های حسی تیمارهای پوشش دار زمان صفر در مقایسه با سایر تیمارهای پوشش دار از کیفیت بالاتر و نمونه های پوشش دار زمان 4 ساعت از کیفیت پائین تر برخوردار بودند (0.05>P). بر اساس آزمایشات انجام شده نمونه های پوشش دار تا پایان مدت زمان سردخانه گذاری از کیفیت خوبی برخوردار بودند، اما بر اساس آزمایشات حسی، نمونه های شاهد پس از سه ماه کیفیت خود را از دست دادند.

کلیدواژه‌ها