نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) با بررسی 212 عدد نمونه از آب های شمال دریای عمان در اطراف چابهار، طی شهریور ماه 1388 لغایت خرداد ماه 1389، با استفاده از شاخص های خالی بودن معده (VI)، ترجیح غذایی (FP) و شاخص معدی- بدنی (GSI) مطالعه گردید. از معده های بررسی شده تعداد 51 عدد پر، 44 عدد نیمه پر و 117 عدد خالی بودند. شاخص خالی بودن معده برابر با 2/55 درصد و میزان ترجیح غذایی برای سخت پوستان (2/63%)، ماهی (9/38%)، نرمتنان (8/36%)، کرم های نماتود (3/25%)، کرم های پرتار (4/8%)، Sipuncula (4/7%)، روزن داران (3/6%)، فیتوپلانکتون ها (2/4%)، گیاه دریایی (1/2%) و کرم روبانی (1/1%) محاسبه شد. بیشترین و کمترین میزان شاخص معدی- بدنی (GSI) در جنس نر، به ترتیب در فصل پاییز و زمستان و در جنس ماده، به ترتیب در فصل تابستان و بهار بدست آمد. در نهایت نتیجه گرفته شد که این ماهی دارای تغذیه متوسط بوده و غذای اصلی آن ها را سخت پوستان و غذای فرعی آن ها را نرمتنان و ماهی ها تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌ها