نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اثر شدت و طول دوره نوری در یک دوره 40 روزه بر روی رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) انجام گرفت. بعد از سازگاری اولیه، میگوهای جوان سه ماهه با وزن اولیه 20/0±13/8 گرم در تانک‌های فایبرگلاسی با ظرفیت 300 لیتر با تراکم 12 عدد در هر تانک ذخیره شدند. با استفاده از لامپ‌های فلوئورسنت، شدت های نوری 50 و 1500 لوکس و فتوپریودهای 24 ساعت روشنایی کامل ـ بدون تاریکی و 12 ساعت روشنایی ـ 12 ساعت تاریکی در چهار تیمار شامل: 50 لوکس با 24 ساعت روشنایی، 50 لوکس با 12 ساعت روشنایی، 1500 لوکس با 24 ساعت روشنایی و 1500 لوکس با 12 ساعت روشنایی مهیا شد. درجه حرارت و شوری آب در طول دوره آزمایش به‌ترتیب در محدوده بین 31-29 درجه سانتی‌گراد و 26-25 قسمت در هزار حفظ گردید. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین مقادیر ضریب رشد ویژه به‌ترتیب در تیمارهای 50 لوکس با 24 ساعت روشنایی و 1500 لوکس با 24 ساعت روشنایی بدست آمده و اختلاف معنی‌داری در بین این دو تیمار مشاهده شد (0.05>P)، سپس تیمار 50 لوکس با 12 ساعت روشنایی، بهترین ضریب رشد ویژه را داشته هر چند که اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها نداشت (0.05<P). شدت و طول دوره‌های نوری به‌کار رفته در این مطالعه تاثیری بر میزان بازماندگی مرحله جوانی میگوی سفید هندی نداشت، در حالیکه بر روی رشد اثرات معنی دار نشان دادند. با توجه به این مطالعه، شدت نور 50 لوکس و طول دوره نوری متفاوت در محدوده 12 یا 24 ساعت روشنایی می‌تواند جهت دستیابی به میزان رشد بالاتر در میگوی سفید هندی پیشنهاد ‌گردد.

کلیدواژه‌ها