نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق امکان تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان با استفاده از هورمون های القایی تکثیر (®ovaprim و hCG) به منظور دستیابی به بیوتکنیک تکثیر مصنوعی بررسی شد. تعداد 44 قطعه مولد ماده و 53 قطعه مولد نر به ترتیب با میانگین وزنی 45± 1328 و 6/17±632 گرم صید شده از چاه نیمه های سیستان انتخاب و بطور تصادفی در 5 گروه تیماری تقسیم شدند. گروه های تیماری شامل: 1- مولدین دریافت کننده هورمون ovaprim که در چهار مرحله به ترتیب با دوزهای 2، 5، 5 و 3میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی ماده و مولدین نر همزمان با تزریق مرحله دوم ماده ها به میزان 3میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدند، 2- مولدین دریافت کننده ترکیبی از هورمون های ovaprim و hCG در سه مرحله به ترتیب با دوزهای 2 ،5 و 5 میلی لیتر و 1000، 2000 و 2000 واحد بین المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ماهی ماده و مولدین نر همزمان با تزریق مرحله دوم ماده ها به میزان 3میلی لیتر ovaprim و1500 واحد hCGبه ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدند، 3- مولدین دریافت کننده ترکیبی از هورمون های ovaprim و hCG در چهار مرحله به ترتیب با دوزهای 2، 5، 5، 3میلی لیتر و 200 ، 400، 400 و300 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی ماده تزریق گردیدند. مولدین نر همزمان با تزریق مرحله دوم ماده ها به میزان 3میلی لیتر ovaprim و200 واحد hCG به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدند، 4- مولدین دریافت کننده هورمون hCG در سه مرحله به ترتیب با دوزهای 400، 800 و 800 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ماهی ماده تزریق شدند. مولدین نر همزمان با تزریق مرحله دوم ماده ها به میزان 500 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق گردید. 5- مولدین شاهد که به این مولدین محلول کلرید سدیم به میزان 3میلی لیتر به ازای وزن بدن آنها تزریق شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین گروه دریافت کننده ovaprim با گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود دارد (0.05>P) و ovaprim می تواند بعنوان یک القاء کننده مناسب جهت تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان عمل نماید.

کلیدواژه‌ها