تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نفیسه پریچه؛ حجت ا... جعفریان؛ محمد هرسیج؛ علی رضا احمدی؛ جواد سهندی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9873

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تأثیرعصاره آنزیمی تولید شده به وسیله پنج گونه باسیلوس پروبیوتیکی بر رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو‌های ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با وزن اولیه 197/0 ± 583/0 گرم صورت گرفت. عصاره آنزیمی توسط باسیلوس‌های پروبیوتیکی در محیط کشت مایع با غلظت‌های106 × 1، 107 × 1و 108 × 1 واحد کلنی در 100 گرم ...  بیشتر

مهندسی دریا
توزیع فصلی آلودگی نفتی ناشی از قایقها با موتور دوزمانه بنزینی در سواحل جنوبی ایران

عطاء اله قره چاهی؛ عبدالحسین محمد رحیمی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9874

چکیده
  در این مقاله میزان آلودگی تولید شده توسط قایقها با موتوردوزمانه بنزینی در فصول مختلف سال در بنادر جنوب ایران محاسبه گردیده است. میزان فعالیت فصلی قایقها به روش خردجمعی مبتنی بر میانگین نظرات افراد متخصص و درگیر در فعالیت این شناورها برآورد شده است و میزان آلودگی تولید شده به ازای هر اسب بخار قدرت موتور شناورها از پژوهشهای مشابه بین ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
شناسایی جورپایان (Bopyridae: Isopoda) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و سفید (Metapenaeus affinis) آب‌های ساحلی بوشهر-خلیج فارس

محمد خلیل پذیر؛ خسرو آئین جمشید؛ الهام اکبرپور؛ عباسعلی زنده بودی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 21-34

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9972

چکیده
  این مطالعه در محدوده آب‌های ساحلی شهرستان بوشهر در اعماق 20 – 5 متر در طی ماه‌های مرداد تا شهریور 1392صورت پذیرفت. هدف از این مطالعه شناسایی انگل های جورپا در میگوهای خانواده پنائیده همراه با تعیین عوامل مؤثر در انتشار آن بود. در مدت زمان انجام مطالعه 814 کیلوگرم میگو صید شد که از این مقدار 735 کیلوگرم میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus)، 68 کیلوگرم ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901)

معصومه کمالی نجف آباد؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده؛ علیرضا عالیشاهی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 35-45

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.43628

چکیده
  این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت به تنش‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید انجام شد. این تحقیق با استفاده از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح صفر، 25/0، 5/0، 1 و 2 گرم کیتوزان به ازای هر کیلوگرم جیره تجاری ماهی سفید با سه تکرار طراحی شد. بچه‌ماهیان سفید با میانگین وزنی 15/0 ± 76/1 گرم به ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و گازCO2در مقایسه با پودر گل میخک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris )

جواد با آبرو؛ حسین خارا؛ ایوب یوسفی جوردهی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 46-53

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.38459

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور بررسی 3روش بیهوشی شوک الکتریکی، گاز CO2، پودر گل میخکو مقایسه شاخص های بیوشیمیایی خون در بچه تاسماهیشیپ (Acipensernudiventris)با میانگین وزنی 38/79گرم انجام شد. در این مطالعه شوک الکتریکی با ولتاژ 130 ولت، گاز CO2 با میزان 225 mmHgو پودر گل میخک به میزان 40 گرم استفاده گردید. با توجه به زمان بیهوشی و بازگشت، روش شوک الکتریکی با زمان القاء ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر دما بر روی ترجیح چشایی در بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد

سید حسین نبوی؛ بهروز ابطحی؛ ولی الله جعفری؛ رسول قربانی؛ الکساندر کاسومیان

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 54-63

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.10545

چکیده
  سیستم چشایی ماهی ارزیابی حسی نهایی را در فرایندهای تغذیه ای فراهم می سازد. اسیدهای آمینه آزاد اثر تحریکی در سیستم چشایی ماهی ها دارند. در این تحقیق، پاسخ های رفتاری چشایی بچه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) به گرانول های حاوی غلظت پایه (0.001مول) اسیدهای آمینه آسپارتیک اسید، هیستیدین و سیستئین به منظور مطالعه اثرات افزایش دمای محیطی (28 درجه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بهبود رنگ ماهی سیکلید مالاوی زبرا(Pseudotropheus zebra) با تجویزخوراکی ریزجلبک اسپیرولینا( Arthrospira maxima)

احمد شادی؛ امید پیرنیا

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 64-76

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.10547

چکیده
  ماهیان زینتی پرورشی در شرایط پرورشی متراکم اغلب نسبت به ماهیان در محیط طبیعی کمرنگ تر می باشند. پژوهشهای زیادی نشان داده اند که افزودن جلبکها به جیره غذایی ماهی ، بدلیل دارا بودن رنگیزه های طبیعی می تواند رنگ ماهیان را بهبود دهد. از اینرو در بررسی حاضر اثر کاربرد جلبک اسپرولینا (Arthrospira maxima) به صورت خوراکی بر روی ماهی سیکلید مالاوی (ا ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تأثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt)

محمد ملک پور؛ حمید علاف نویریان؛ میرمسعود سجادی؛ محمود محسنی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 77-88

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.10842

چکیده
  این تحقیق به‌منظور جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا و تأثیر آن بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) انجام گرفت. پنج جیره غذایی دارای پروتئین یکسان (45 درصد) و انرژی یکسان (53/18 کیلوژول بر گرم) فرموله شد. تیمار 1 به‌عنوان تیمار شاهد و بدون کنجاله کانولا و در تیمار‌های 2 (10C)، 3 (20C)، 4 (30C) و 5 (40C) به‌ترتیب ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta

نگار بیرمی؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ وحید یاوری؛ حمید محمدی آذرم

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.43644

چکیده
  در این تحقیق اثرات لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) بررسی شد. بدین منظور تعداد 180 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 4/1 ± 59/37 گرم، به طور تصادفی در 18 تانک توزیع گردیدند. ماهیان به مدت 8 هفته، سه بار در روز در حد سیری و با 6 جیره غذایی که عبارت بودند از: تیمار اول (شاهد): بدون مکمل اسید آمینه، تیمار دوم: ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان (Ocimum basilicum) بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده تحت دمای 18- درجه سانتی گراد

اعظم احمدی؛ سید مهدی حسینی؛ سید مهدی اجاق؛ ابراهیم رجب زاده

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 105-115

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.43645

چکیده
  صمغ زدو دارای وزن ملکولی بالا و خاصیت امولسیون و ضد میکروبی بوده و عصاره ریحان نیز از خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی برخوردار است. در این مطالعه به بررسی اثر صمغ زدو و عصاره ریحان به عنوان پوشش خوراکی بر فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در شرایط نگه داری (دمای 18- درجه سانتی گراد) پرداخته شد. در این پژوهش محلول های پوششی به شکل تیمار ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق)

امید ماه پیکر؛ مسعود صدری نسب؛ مرتضی بختیاری؛ نیما شهنی کرم زاده

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 116-125

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.43647

چکیده
  امروزه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به سرعت در حال افزایش است و کشورها به مطالعه طرح های جدید در این زمینه می پردازند. یکی از پاک ترین انرژی های تجدیدپذیر دریایی انرژی پتانسیل جزر و مدی است. مطالعات نشان می دهد بهترین مکان جهت بهره برداری از این انرژی در خلیج فارس، خور دورق است که در شمال خلیج فارس واقع شده است. این خور یکی از مناطق ...  بیشتر