نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران

3 گروه مهندسی سازه‌های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

امروزه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به سرعت در حال افزایش است و کشورها به مطالعه طرح های جدید در این زمینه می پردازند. یکی از پاک ترین انرژی های تجدیدپذیر دریایی انرژی پتانسیل جزر و مدی است. مطالعات نشان می دهد بهترین مکان جهت بهره برداری از این انرژی در خلیج فارس، خور دورق است که در شمال خلیج فارس واقع شده است. این خور یکی از مناطق منحصربه‌فرد خلیج‌فارس با بیش از 5 متر دامنه ی جزر و مد است که پتانسیل لازم برای تولید انرژی جزر و مدی در این منطقه را دارد. در این تحقیق، مدلی فیزیکی از خور ساخته شده و سپس جزر و مد به‌صورت کیفی با بکارگیری سیستم پمپاژ ایجاد می شود. با ایجاد دو سد در خور، حوضچه ای جهت ذخیره آب شکل می گیرد. همچنین در این سیستم یک پروانه که به موتور الکتریکی متصل است، جهت تولید الکتریسته در یکی از سدها تعبیه شده است بطوریکه قابلیت چرخش در دو جهت را داراست. برای اندازه گیری انرژی و توان مقاومت الکتریکی و آمپرسنج به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد که با افزایش اختلاف ارتفاع آب، شدت جریان الکتریکی به صورت نمایی افزایش می یابد. همچنین در بررسی آزمایشگاهی تولید توان تحت حالات مختلف این نتیجه حاصل شد که بیشینه بازده مدل 15% است و درصورتی‌که تولید انرژی در حالت دوطرفه انجام گیرد، میزان توان تولیدی بین 30% تا 50% افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Araquistain, T. M., 2012, Tidal Power: Economic and Technological, M.Sc. thesis, Tsinghua University, 87 p.
Ashtari Larki, A., 2012, study of tidal energy potential in Iranian coasts of the Persian Gulf, Ph.D. thesis, Khorramshahr university of marine science and technology, 114p.
Ashtari Larki, A., Sadrinasab, M., Tomczak, M., Chegini, V., Kabi, A., 2014, estimation of electrical energy due to tide in doragh estuary, Journal of marine science and technology, Volume 12, Issue 2, 16-24.
Brammer, J. R., Falconer, R. A., Ellis, C., Ahmadian, R., 2014, Physical and Numerical Modelling of the Severn Barrage, Science China Technological Sciences, Vol. 57, No. 8, 1471-1481.
Bulgakov, S.N. and Meulerent Pena, A.R., 2003, Loop current dynamics in laboratory experiments, Interciencia, vol. 28, num. 6, pp. 316-322.
Chegini, V., 2011, Glossary of Coastal Engineering and Physical Oceanography, Iranian National Institute for Oceanography Press, First Edition, 784p.
Gibart, R., 1966, L'energie des marees, Presses Univ. France, Paris, 219 p.
Godin, G., 1988, Tides, CICESE, Ensenada Baja California, 290 p.
Gorlov, A. M., 2001, Tidal Energy, Northeastern University, Boston Massachusetts, USA, 2955-2960.
Ghosh, S., N., 1998, Tidal Hydraulic Engineering, CRC Press, 184p.
Hoghes, A., 2006, Electric Motors and Drives (fundamentals, types and applications), Published by Elsevier Ltd, 410p.
Kowalik, Z., 2004, Tide distribution and tapping into tidal energy: Oceanologia 46, 3, 291-331.
Laleu, V., 2009, La Rance Tidal Power Plant, BHA Annual Conference-Liverpool-14 & 15 October.
Oh, S.H., Lee, K.S. and Lee, D.S., 2012, experimental study on the discharge characteristics of sluice for tidal power plant,
Coastal Development & Ocean Energy Research Department, Korea Institute of Ocean Science and Technology.
Prandle, D., 1984, Simple theory for designing tidal power schemes, Adv. Water Resour., 7, 12-27.
 
Shafai Bejestan, M., 2012, Basic Concepts and Application of Physical-Hydraulic Modeling (2nd Edition), Shahid Chamran University Press, 328p.
Shoaib, N., 2011, Numerical modeling of tidal power in Doragh estuary, M.Sc. thesis, Khorramshahr university of marine science and technology, 80p.
Simons, R., Charles, E., Ansdell, L., Harvey, K., 2007, Investigation into scour around the proposed Mersey gateway crossing, Environmental and Geomatic Engineering Department, UCL, London.
Wolf, J., Walkington, IA., Holt, J., Burrows, R., 2009, Environmental Impacts of Tidal Power Schemes, Proc Inst Civil Eng-Maritime Eng, 162: 165–177.