نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست فناوری دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس

2 شرکت کاسپین فیش، جمهوری آذربایجان

چکیده

ماهیان زینتی پرورشی در شرایط پرورشی متراکم اغلب نسبت به ماهیان در محیط طبیعی کمرنگ تر می باشند. پژوهشهای زیادی نشان داده اند که افزودن جلبکها به جیره غذایی ماهی ، بدلیل دارا بودن رنگیزه های طبیعی می تواند رنگ ماهیان را بهبود دهد. از اینرو در بررسی حاضر اثر کاربرد جلبک اسپرولینا (Arthrospira maxima) به صورت خوراکی بر روی ماهی سیکلید مالاوی (ا Pseudotropheus zebra) مورد پژوهش قرار گرفت. تعداد 180 قطعه ماهی با وزن تقریبی4/1± 15گرم در 6 تیمار غذایی به تعداد 10 ماهی در هر تیمار و سه بار تکرار برای هر سطح آزمایشی و با درصدهای مختلف 0، 5 ، 10، 15، 20 و 25 درصد از پودر خشک اسپیرولینا در جیره غذایی مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از 5 هفته از ماهیان هر تیمار نمونه برداری تصویری با شرایط عکسبرداری مشابه و با کیفیت dpi14000*10000 انجام شد. برای ارزیابی تغییرات رنگی ایجاد شده در پوست ماهیان، سیستم رنگ سنجی L*a*b و نرم افزار فوتوشاپ بکار گرفته شد. بر اساس آنالیزهای انجام شده، مولفه L در تمامی تیمارها نسبت به تیمار شاهد دارای اختلاف معنی داری بود (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ahilian, B., K. Jegan., N. Felix., K. Ravanesvaran . 2008. Inflience of Butanical Additives on the Growth and Colaration of Adult Goldfish Carassiusauratus. Veterinary & Animal Sciences 4 (4) 129-134.
Ako H, Tamaru CS, Asano L, Yuen B, Yamamoto M 2000. Achieving natural colouration in fish under culture.UJNR Technical Report 28.
Alagappan M. 2004. Utilization of spirulina algae as a source of cartenoid pigment for blue gouramis (Trichogastertrichopterus).Journal of Aquaculture and Aquatic Sciences.X( 1) 1-27.
Chapman, F.A., Fitzcoy, S.A., Thunberg, E.M. & Adams, C.M. 1997. United States of America trade in ornamental
 
fish. Journal of World Aquaculture Society .28, 1–10.
CIE, Commission Internationale de I,Eclairage, 1976. Colorimetry, Publication no15. Bureau central de LaCIE, Vienna, Austria.14 pp.
CIE (Commission Internationale de 1, Ecalairage). 1978. Recommendations on uniform color spaces, color difference equations, psychometric color terms. Supplement No 2 to Publication No 15, Colorimetry, CIE 1971, Paris.
Cysewski, G.R. (1992). Feeds, foods and pigments from Spirulina. J. Phycol., 28 (Suppl.):12.
Ebrahimi, M., Abbasi, F., Mahdavi, S., Rahimi, M. 2010.The effect of 17 alpha- methyl testosterone on secondary sexual characteristics,   ovary histology and larva production in (Poeciliareticulate).Khoramshahr Journal of  marine science and technology. 3:8
Ehtiaty, A., Mohebi, V., Shahidi, F. 2008.Application of image processing in colorimetry of Bread crust using soy flour.18th national congress on food technology. P8
Evans M.R and Norris K. 1996. The importance of carotenoids in signaling during aggressiveinteractions between male firemouth cichlids (Cichlasomameeki). Behavioral Ecology. ; 7: pp 1–6.
Gouveia, L. &Rema, P. 2005. Effect of micro algal biomass concentrationand temperature on ornamental goldfish (Carassiusauratus)skin pigmentation. Aquaculture Nutrition, 11, 19-23.
Gouveia, L. Rema, P. Pereira, O. &Empis, J. 2003.Colouring ornamental fish (Cyprinuscarpio and Carassiusauratus) with microalgalbiomas. Aquaculture Nutrition 9;123-129
Habib M.A.B., Parvin M., Huntington M., Hasan M.R. 2008.A review on culture, production and use of spirulina as food for humans and feeds for domestic animals and fish.FAO Fisheries and Aquaculture Circular.No. 1034. Rome, FAO. 33p
Hata, M., and M. Hata. 1972. Carotenoid pigments in goldfish, IV. Carotenoid metabolism.Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries 38:331– 338.
Hensen, R.H. 1990. Spirulina algae improves Japanese fish feeds. Aquaculture Magazine,6(6); 38-43.
Hill G.E and McGraw K.J. 2006.Bird coloration: function and evolution. Cambridge (MA): Harvard University Press.
Howell B.K. and A. D. Matthews. 1991. The carotenoids of wild and blue disease affected farmed tiger shrimp (PenaeusMonodon, fabricus). Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry98( 2–3) 375–379
James R; Sampath K; Thangarathinam R; Vasudevan I. 2006. Effect of dietary Spirulina level on growth,fertility, coloration and leucocyte count in red swardtail,Xiphophorushelleri. The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh 58(2), 97-104.
Katayama Teruhisa, Toshiro Miyahara, Yoshito Tanaka, MuneoSameshima. 1973. Mechanism of the Interconversion of Plant Carotenoids into Fish Carotenoids-III. Memoirs of Faculty of Fisheries, Kagoshima University 22(1), 39-45.
Macedonia J.M, James S, Wittle L.W and Clark DL.Skin pigments and coloration in theJamaican radiation of Anolis lizards.Journal of Herpetology. 2000; 34: pp 99–109.
Meyers, S.P., Chen, H.M., 1982. Astaxanthin and its role in fishculture.Proceedings of the Warmwater Fish Culture Workshop. Spec. Publ., vol. 3, pp. 153–165. Charleston, South Carolina, 1–4March.
Pavlidis, M., Papandroulakis, N. and Divanach, P. 2006. A method for the comparison of chromaticity parameters in fish skin: preliminary results for coloration pattern of red skin Sparidae. Aquaculture. 258: 211-219.
Phaik Shang T. 2006. Skin colour changes in ornamental Koi (Cyprinuscarpio) frd different dietary carotenoid sources M. Sc. Thesis. Univeritisains Malaysia
Sinha A, OyasAmedAsimi. 2007. China rose (Hibiscus rosasinensis)petals: a potent natural carotenoid source for goldfish (CarassiusauratusL). Aquaculture Res. 38:1123-1128.
Storebakken, T., and H. K. No. 1992.Pigmentation of rainbow trout. Aquaculture 100:209–229.
Torrissen, O. J., R. W. Hardy, and K. D. Shearer. 1989. Pigmentation of salmonids: carotenoid deposition and metabolism. CRC Critical Reviews in Aquatic Sciences 1:209–225.
Walisiewicz M,. K. Dye, M. King, S. Sedford (2005). Aquarium Fish Encyclopedia. London. pp400.
Wang YJ.,Chien YH., Pan CH (2006). Effects of dietary supplementation of carotenoids on survival, growth, pigmentation, and antioxidant capacity of characins, Hyphessobryconcallistus. Aquaculture 261:641–648
Wallat GK, Lazur AM, Chapman FA .2005. Carotenoids of differenttypes and concentrations in commercial formulated fish diets affectcolor and its development in the skin of the Red  Oranda variety ofGoldfish. North American Journal of Aquaculture. 67: 42-51.
Yanar, M., Erçen, Z., Hunt, A.O. and Büyükçapar, H.M. 2008. The use of alfalfa, Medicago sativa, as a natural carotenoid source in diets of goldfish, Carassiusauratus. Aquaculture, 284: 196-200.
Zar, J.H., 1996. Circular Distributions, Biostatistical Analysis, 3rd edition. Prentice-Hall International, INC, pp. 591–652.