نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 دپارتمان ماهی شناسی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه دولتی مسکو

چکیده

سیستم چشایی ماهی ارزیابی حسی نهایی را در فرایندهای تغذیه ای فراهم می سازد. اسیدهای آمینه آزاد اثر تحریکی در سیستم چشایی ماهی ها دارند. در این تحقیق، پاسخ های رفتاری چشایی بچه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) به گرانول های حاوی غلظت پایه (0.001مول) اسیدهای آمینه آسپارتیک اسید، هیستیدین و سیستئین به منظور مطالعه اثرات افزایش دمای محیطی (28 درجه سانتی گراد، آب معمولی کارگاه؛ 30 و 32 درجه سانتی گراد) در تیمارهای 24، 48 و 96 ساعت بررسی شد. نتایج نشان دادکه پاسخ گیرندگی چشایی بچه تاسماهیان به گرانول های حاوی مواد مختلف در سه دمای محیط تفاوت بسیار کمی دارند. تمام تیمارهای مورد آزمایش باعث افزایش میانگین تعداد قاپیدن (مطبوعیت چشایی خارج دهانی) نسبت به شاهد شدند، اما علیرغم این افزایش فقط اختلاف بین تیمار اسید آمینه آسپارتیک اسید با بقیه تیمارها معنی دار بود. در بررسی میانگین نسبت خورده به تلاش (مطبوعیت چشایی داخل دهانی)، بیشترین نسبت مربوط به تیمارهای آسپارتیک اسید در زمان های 24 و 96 ساعت با اختلاف معنی دار مشاهده گردید(05.0˂P ). نتایج این پژوهش نشان داد که ترجیح چشایی به عوامل محیطی از جمله تغییرات اندک دمای آب مقاوم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Berger, R. and De Santis, J. 2009. The effect of water temperature on feeding behaviour in the guppy, (Poecilia reticulata). Aleverno collage.
Ficke, A. A., Hansen, L. J., and Myrick, C.A.2005. Potential Impacts of Global Climate Change on Freshwater Fisheries. Department of Fishery & Wildlife Biology, Colorado State University. Wwf-World Wide Fund for Nature.
Handeland, S. O., Imsland, A. K., and Stefansson, S. O. 2008. The effect of temperature and fish size on growth, feed intake, food conversion efficiency and stomach evacuation rate of Atlantic salmon post-smolts. Aquaculture. 283:36–42.
Hara, T.J.2011.Chemosensory Behavior. In: Farrell, A.P., 2011. Encyclopedia Fish Physiology: From Genome to Environment: Volume1. Academic Press is an imprint of Elsevier, pp: 227.
Jafari shamushaki,V.A., Abtahi, B., Kasumyan, A.O., Abedian, A., and Ghorbani, R. 2008. Taste attractiveness of free amino acid for juveniles of Persian sturgeon Acipenser persicus.Journal of Icthyology, Vol, 48:1,124-133
 
Kane, A.S., Salierno, J.D., Brewer, S.K., 2004. Fish models in behavioral toxicology: automated techniques, updates and perspectives. In: Ostrander, G.K. (Ed.), Methods in Aquatic Toxicology, Volume 2. Lewis Publishers, Boca Raton, FL, in press.
Kasumyan, A.O.1999Olfaction and taste senses in sturgeon behavior, J.Appl.Ichthyoloy, 15:228-232.
Kasumyan, A.O.2002. Sturgeon food searching behavior evoked by chemical stimuli: a reliable sensory mechanism. J. Applied Ichthyology. V. 18. P. 685-690.
Kasumyan, A.O. and Doving, K.B. 2003.Taste preferences in fishes. Fish and fisheries4 (4):289-347.
Kasumyan, A.O., Morsi, A.M.Kh.1996. Taste sensitivity of Common Carp Cyrinus carpio to free amino acids and classical taste substances. J. of Ichthyology, 36: 391-403.
Kasumyan, A. O. and Prokopova, O. M. 2001. Taste Preferences and the Dynamics of Behavioral Taste Response in the Tench, Tinca tinca (Cyprinidae), Journal of Ichthyology, Vol. 41, No. 8, 2001, pp. 640–653.
Kasumyan, A.O. and Sidorov, S.S. 1994. Gustatory properties of free amino acids in Caspian Trout,Salmo trutta caspius J. of Ichthyology, 35: 8-18.
Kasumyan, A. O. and Sidorov, S. S.2002. Individual Variability of Taste Preferences in the Minnow Phoxinus phoxinus, Journal of Ichthyology, Vol. 42, Suppl. 2, pp.
Kasumyan, A. O. and Sidorov, S. S., 2010. Taste Preferences and Behavior of Testing Gustatory Qualities of Food in Stone Loach Barbatula barbatula (Balitoridae, Cypriniformes), Journal of Ichthyology, 2010, Vol. 50, No. 8, pp. 682–693.
Kasumyan, A. O. and Sidorov, S. S. 2010. The Effect of Starvation on Taste Preferences and Testing Behavior of Food Items in the Carp Cyprinus carpio, Journal of Ichthyology, Vol. 50, No. 4, pp. 330–341.
Kuzmin, S., Mironov, S., Vostroushkin, D. and Shutov,V. 1999. Behavioral responses to various chemical incentives in hybrid Beluga Russian Sturgeon (Huso huso ×Acipenser gueldenstaedtii) fry .J. Appl. Ichthyology, 15: 233-236.
LeBerton, G.T.O and Beamish, F.W.H., McKinley, R.S.2004. Sturgeons and Paddlefish of North America, Kluwer Academic Publishers.
Ostrowski, A. D., Watanabe, W. O., Montgomery, F. P., Rezek, T. C., Shafer, T. H., and Jr, J. A. M. 2011. Effects of salinity and temperature on the growth, survival, whole body osmolality, and expression of Na+/K+ ATPase mRNA in red porgy (Pagrus pagrus) larvae. Aquaculture. 314:193-201.
Palatnikov, G.M., Kasimov, R.U. 2010. Sturgeons – contemporaries of dinosaurs. (www.polonia-baku.org/img/sturgeons_eng.pdf ).
Pavlov,D.S., Kasumyan,A.O.1998. The structure of the feeding behavior of fishes.J.Ichthyol.38, 116-128.
Raderman-Little., R.1979.The effect of temperature on the turnover of taste bud cells in catfish. Cell and Tissue Kinetics 12,269-280.
Reutter. K., Kapoor. B., G. 2005.Fish chemo senses, Science publishers, INC.
Roessig, J.M. & Woodley, C.M. and Cech, Jr.J.J. and Hansen, L. J. 2004, Effects of global climate change on marine and estuarine fishes and fisheries, Reviews in Fish Biology and Fisheries, 14: 251–275.
Valipour, A., Khanipour, A.2006. Kutum, Jewel of the Caspian Sea Available in: www.Caspian environment.org.
Zakeri, M., Minabi, K. 2013.Effects of Water Temperature and Rations Size on Growth Performance, Feed Utilization and Carcass Biochemical Composition of Juvenile Benni (Mesopotamichthys sharpeyi), Journal of the Persian Gulf (Marine Science)/Vol. 4/No. 12/June -22.