نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

در این مقاله میزان آلودگی تولید شده توسط قایقها با موتوردوزمانه بنزینی در فصول مختلف سال در بنادر جنوب ایران محاسبه گردیده است. میزان فعالیت فصلی قایقها به روش خردجمعی مبتنی بر میانگین نظرات افراد متخصص و درگیر در فعالیت این شناورها برآورد شده است و میزان آلودگی تولید شده به ازای هر اسب بخار قدرت موتور شناورها از پژوهشهای مشابه بین المللی استخراج و ملاک محاسبه آلودگی شناورها قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که سهم آلودگی ناشی از این قایقها حدود 290 برابر آلودگی ناشی از نشت روغن روانکاری استرن تیوپ و تجهیزات روی عرشه شناورها در بنادر جنوب ایران می باشد. همچنین این آلودگی دارای ترکیبات سمی از نوع BTEX می باشد که عمدتاً توسط قایقهای صیادی در محل تجمع آبزیان تخلیه می شود و در فصول بهار و زمستان میزان آلودگی تولید شده بیشتر از سایر فصول سال می باشد. با توجه به منطقه ویژه خلیج فارس و دریای عمان و تهدید فعالیتهای این قایقها بر اکوسیستم مناطق ساحلی، می بایست راهکار مناسب جهت کاهش آلودگی ناشی از این شناورها در اولویت برنامه کشورهای ساحلی بویژه دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Asia Classification Society(ACS). 1392. Vessel Data Base.
Coates, S.W. , Lassanske, G.G., 1990,” Measurement and analysis of gaseous exhaust emissions from recreational and small commercial marine craft”, Society of Automotive Engineers Paper No. 901597
 Etkin, Dagmar Schmidt, 2010,”Worldwide Analysis of In-Port Vessel Operational Lubricant Discharges and Leakages”, Environmental Research Consulting, Halifax, Canada.
GESAMP (IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) , 2007,” Estimates of oil entering the marine environment from sea-based activities”. Rep. Stud. GESAMP
Gharechahi A, Mohammad Rahimi A. 2013. Assessment of Oil Pollution of 2- Stroke Engine Boats on Persian Gulf and Oman Sea. 16th Marine Industries Conference. Oct. 29-31- 2013. Kish Island Iran.
IMO, “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 73/78”,2011, MARPOL on CD-ROM.
Juttner, F. ,1994, “Emission of aromatic hydrocarbons and aldehydes into the water by a four stroke outboard motor quantitative measurements” Chemosphere 29(2), 191200.
Mele, A., 1993, “Polluting for Pleasure 1ed”, . W.W. Norton and Company, Inc., New York, N.Y.,
National Research Council ,2003,” Oil in the Sea III. Inputs, Fates and Effects” The National Academies Press, Washington, D.C. 265p.
Pinet , Paul R. ,2009, "Invitation to Oceanography fifth edition ", Jones and Bartlett Publishers.
USEPA, 2000, “Reducing Air Pollution from Nonroad Engines”, Environmental Protection Agency, Office of Air and Radiation, November 2000
 USEPA,1991, “Non-road engine and vehicle emission study” , Report. Publ. United States Environmental Protection Agency, Office of Air and Radiation (ANR-443) Washington DC. November, 1991
USEPA,1996, EPA Environmental Fact Sheet, “Emission Standards for New Gasoline Engines”, United States Environmental Protection Agency, Office of Air and Radiation, Wash., DC., August 1996
Wachs, B.; Wagner, H.; Donkelaar, 1992 “two-stroke engine lubricant emissions in a body of water subjected to intensive outboard motor operation” Sci. Total Environ. 116, 59-81 P.V.
Warrington, P. ,1999, “ Impacts of Recreational Boating on the Aquatic Environment”, Publ. British Columbia Lake Stewardship Society.