نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جهت ارزیابی تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده یک آزمایش تغذیه ای به مدت 8 هفته انجام شد. 5 جیره غذایی ایزونیتروژنیک و ایزوکالریک (46/0 ± 04/32 درصد پروتئین و 31/0± 26/17 KJ/g انرژی ناخالص) فرموله شدند. تیمار شاهد حاوی 50 درصد آرد ماهی بود، درحالیکه 4 جیره غذایی دیگر حاوی 5/16، 33، 5/49 و 66 درصد آرد سویا یا جایگزینی 25 (25SMP)، 50 (50SMP)، 75 (75SMP) و 100 درصد (100SMP) پروتئین آرد ماهی بودند. 195 قطعه بچه ماهی انگشت قد با میانگین وزنی 07/0 ± 8/1 گرم در 5 تیمار (هر تیمار حاوی 3 تکرار) به طور تصادفی تقسیم شدند. پس از 8 هفته غذادهی، وزن بدست آمده و ضریب رشد ویژه در تیمارهای 25SMP و50SMP به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0>P). ماهیان تیمار50SMP به طور معنی داری مقدار مصرف غذای بیشتری از سایر تیمارها داشتند (05/0>P). تیمار 100SMP بیشترین (ضعیفترین) مقدار ضریب تبدیل غذایی را نسبت به سایر تیمارها داشت (05/0>P)، ولی اختلاف معنی داری در 4 تیمار دیگر مشاهده نشد. التهاب و آتروفی در روده ماهیان تیمارهای مختلف مشاهده نشد، اما طول پرز روده تیمارهای 25SMP و50SMP به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بودند (05/0>P). نتایج آزمایش موجود نشان داد که می توان پروتئین آرد سویا را تا 50 درصد جایگزین پروتئین آرد ماهی در جیره غذایی پاکوی قرمز نمود و این می تواند اجازه تولید یک جیره اقتصادی بدون عملکرد منفی در رشد را فراهم کند. 

کلیدواژه‌ها