نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر

2 1. گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر 2. پژوهشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 1. پژوهشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 2. گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

تعادل آب و الکترولیت‌ها در محیط‌های هایپراسمتیک دریایی و هایپواسمتیک برای موجودات آبزی اهمیت حیاتی دارد. کلیه‌ها به عنوان یکی از اندام‌های دفعی نقش مهمی در تنظیم اسمزی و حفظ و نگه‌داری هومئوستازی مایعات بدن ایفا می‌کند. در این مطالعه اثر اعمال شوری‌های مختلف بر تغییرات ساختار کلیه در ماهی صبیتی Sparidentex hasta مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با 4 تیمار و سه تکرار انجام شد. در هر تانک تکرار 15 عدد ماهی در مخازن پلی اتیلن 300 لیتری قرار داده شده بود و دوره آزمایشی مواجهه با شوری های مختلف به مدت 14 روز به طول انجامید. تیمارها شامل شوری های 5، 20، 60 گرم در لیتر و شوری کنترل (40گرم در لیتر) بودند. نتایج مطالعه تغییرات در قسمت میانی کلیه، قطر لومن توبول پروکسیمال ابتدایی در 24 ساعت اول قرارگیری در شوری 5 و 20 گرم در لیتر افزایش معنی‌داری مشاهده شد (05/0P<). قطر لومن توبول پروکسیمال در قسمت دوم در طی سازش با شوری‌های مختلف در طول دوره نمونه‌برداری تغییر معنی‌داری را نشان نداد ( 05/0P>). قطر لومن توبول دیستال در قسمت میانی کلیه در تیمار 60 گرم در لیتر در روز دوم آزمایش افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0P<). همچنین در شوری‌های 5 و 40 گرم در لیتر در 24 ساعت اول اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (05/0P<). بررسی ضخامت دیواره قسمت‌های مختلف لوله‌ی ادراری در قسمت میانی و انتهایی کلیه اختلاف معنی‌داری نشان نداد( 05/0P>). بر اساس نتایج به دست آمده، تغییرات در ساختار بافتی کلیه طی 48-24 ساعت پس از استرس وارد شده به حالت پایه باز‌می‌گردد، که نشان دهنده‌ی غلبه ماهی بر استرس محیطی وارد شده است.

کلیدواژه‌ها