نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق از مدل سه بعدی هیدرودینامیکی کوهرنس برای مدلسازی وبررسی آلودگی درخلیج نایبنداستفاده شده است، که در آن معادلات ناویراستوکس و پیوستگی در سه بعد، و معادله های انتقال شوری و دما به روش جداسازی حل شده اند. در مدل از مختصات دکارتی برای راستای افق و از مختصات سیگما با پنج لایه برای راستای قائم استفاده شده است. داده های هواشناسی به صورت میانگین و هم چنین چهارمولفه اصلی جزرومد، M2، S2، K1 و O1 درمدل اعمال شده است. در این مدل از شبکه یکنواخت به ابعاد79*100 با دقت 243 متر استفاده شده است. پس از تنظیم مدل و وارد کردن داده های مورد نیاز، مدل برای این خلیج اجرا شد که پس از رسیدن به حالت پایداری، جریانات کشندی با مشاهدات میدانی سازمان بنادر و دریانوردی مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. پس از آن نحوه پخش آلودگی افقی در لایه های متفاوت پیش بینی شد.
نتایج مدل نشان می دهد که پخش آلودگی در خلیج نایبند، تحت تأثیر جریان های کشندی این خلیج رخ می دهد نتایج این مدل را می توان در نحوه پخش آلودگی و مسیر حرکت آلاینده در خلیج نایبند مورد استفاده قرار داد.
 

کلیدواژه‌ها