بررسی مولکولی جمعیت میگوی موزی( Fenneropenaeus merguiensis) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در صیدگاه های خلیج فارس

علی قوام پور؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.204079.2317

چکیده
  شناسائی ساختار ژنتیکی ذخایر دریایی کشور، شیوه ای مؤثر در مدیریت کارآمد شیلاتی محسوب می گردد. یکی از گونه های با ارزش میگو در خلیج فارس، میگوی موزی(Fenneropenaeus merguiensis) می باشد که حدود 60 درصد از کل صید سالانه میگو در استان هرمزگان را شامل می گردد. در این مطالعه میزان تنوع ژنتیکی در جمعیت این گونه در چهار صیدگاه جاسک، کلاهی، نیروگاه بندرعباس ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تعیین تنوع ژنتیکی جمعیت ماهیان گورخری Aphanius ginaonis و Aphanius dispar در آبهای داخلی هرمزگان و بوشهر با استفاده از نشانگر مولکولیPCR-RFLP

عصمت سلیمی؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی؛ محمدتقی رونق؛ سیداحمد قاسمی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.32803

چکیده
  در این مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهیان گورخری گنو و معمولی با استفاده از روش PCR-RFLP بررسی گردید. جهت تعیین تنوع ژنتیکی این دو ماهی در حوضه خلیج فارس، تعداد 30 نمونه ماهی گورخری گنو (Aphanius ginaonis) از چشمه آب‌ گرم‌ گنو در استان هرمزگان و 30 نمونه ماهی گورخری معمولی (Aphanius dispar) از چشمه آب گرم میراحمد در استان بوشهر جمع‌‌آوری گردید. جهت هضم آنزیمی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
شناسایی مورفولوژیک و مولکولی جلبکهای قهوه‌ای Padina sp. (Thivy, 196( در سواحل بندر لنگه، خلیج فارس

آزاده طاهرپور؛ بیتا ارچنگی؛ صدرالدین قائم مقامی؛ حسین ذوالقرنین؛ کمال غانمی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 89-96

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.11574

چکیده
  جلبک‌های قهوه‌ای (Adanson, 1763) padina به طور گسترده‌ای در مناطق ساحلی گرمسیری و معتدل و در مناطق بین جزر و مدی تا نواحی زیر جزر و مدی یافت می‌شوند. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی جلبک‌های جنس پادینا در سواحل بندر لنگه خلیج فارس با استفاده از شواهد مورفولوژیکی و توالی‌های کلروپلاستی rbcL می‌باشد. شناسایی مورفولوژیک با استفاده از کلید شناسایی ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی جنسCrassostrea در سواحل بندر امام خمینی با روش تعیین توالی ژن 16S rRNA

زینب احمدی؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی؛ ابراهیم رجب زاده

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 14-22

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.15666

چکیده
  16S rRNA یکی از اجزای بخش بزرگ ریبوزومی می باشد که بوسیله‌ی ژنوم میتوکندریایی کد می‌شود و به طور گسترده‌ای در مطالعات فیلوژنتیکی مربوط به گونه‌های نزدیک و به خصوص گونه های مربوط به Crassostrea مورد استفاده قرار می‌گیرد. پلی مورفیسم توالی نوکلئوتیدی مربوط به ژن 16S rRNA ژنوم میتوکندریایی اویستر خلیج فارس (Crassostrea sp.)، در 30 نمونه اویستر جمع آوری ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر

محسن حیدری؛ حسین ذوالقرنین؛ نسرین سخایی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ علی میرزایی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 15-24

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9286

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تنوع زیستی و تراکم جلبک های قهوه ای سواحل خلیج فارس در استان بوشهر طی دو فصل گرم و سرد بود. بیشترین تراکم جلبک های قهوه ای در فصل بهار (20±33 عدد درمترمربع) و کمترین تراکم در فصل پاییز (9±17عدد درمترمربع) بود. در این مطالعه جلبک Cystoserriaceae myrica از بیشترین تراکم(25±41) برخوردار است، وگونه غالب در میان 6 گونه جلبک قهوه ای نمونه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر

محسن حیدری؛ حسین ذوالقرنین؛ نسرین سخایی؛ علی میرزایی؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 45-54

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9283

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی خواص ضداکسیدانی عصاره هیدروالکلی سه گونه جلبکی سبز، قهوه ای و قرمز بود. بالاترین و کمترین مقدار فنل را جلبک Laurencia snyderia (69/0±9/113 میلی گرم اسید گالیک در گرم عصاره) و جلبک سبز Entromorpha intestinalis (05/6±36/72 میلی گرم اسید گالیک در گرم عصاره) داشت. بیشترین مقادیر فلانوئید کل (95/1±05/41 میلی گرم روتین در گرم عصاره) را جلبک ...  بیشتر

کلونینگ ژن هورمون رشد (GH) فیل ماهی (Huso huso) در سازه های لنتی ویروسی و غیر ویروسی و بررسی بیان ژن در سلولهای بنیادی جنینی انسانی

سکینه مشجور؛ حسین ذوالقرنین؛ موسی گردانه؛ محمد علی سالاری؛ احمد قاسمی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6231

چکیده
  یکی از مهمترین کاربردهای مهندسی ژنتیک در تحقیقات آبزی پروری، افزایش میزان رشد ماهیان پرورشی از طریق انتقال ترنس ژنهای هورمون رشد به آنهاست. اما پیش از هر گونه تلاش در جهت انتقال ژن، ساخت و سنتز این ترنس ژنهای مطلوب الزامی است. از این رو در این تحقیق، ابتدا لنتی ویروس های نوترکیب حاوی ژن هورمون رشد (GH)فیل ماهی Huso huso به عنوان یکی از مهمترین ...  بیشتر

بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره

امیر جافریان؛ حسین ذوالقرنین؛ مهدی محمدی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ سیدجواد حسینی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 29-37

چکیده
  راشگوی معمولی در آبهای ساحلی کم عمق با بستر شنی یا گلی زندگی می کند. از این خانواده 7 جنس و 35 گونه در آبهای گرم شناسایی شده است. از نظر اقتصادی جز ماهیان ممتاز خلیج فارس محسوب می شوند. نمونه برداری در این تحقیق با استفاده از قایق های صیادی مجهز به تورگوشگیر و بعضاً قلاب  در حوزه خلیج فارس انجام شد. تعداد شش جایگاه آلل استفاده شد. بیشترین ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) با استفاده از نشانگر های RAPD در خلیج فارس

سعاد یعش بچاری؛ حسین ذوالقرنین؛ مهدی محمدی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ سید احمد قاسمی

دوره 11، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 62-70

چکیده
  به منظور مطالعه ژنتیکی جمعیت های گل خورک ماهی Periophthalmus waltoni در مناطق خور زنگی، هندیجان و دلوار با استفاده از روش مولکولی RAPD، تعداد 69 نمونه گل خورک ماهی جمع آوری شد. DNA ژنومی نمونه‌ها از بافت نرم باله ماهی به روش فنل- کلروفرم استخراج و سپس کمیت و کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز 1 درصد تعیین شد. ...  بیشتر

تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره)

علی عظیمی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سهراب؛ حسین ذوالقرنین؛ احمد سواری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 23-32

چکیده
  فلزات سنگین به‌دلیل پایداری زیاد با تجمع در بافت‌های آبزیان، قابل انتقال به سطوح مختلف غذایی و در نهایت انسان می باشند و به‌این ترتیب باعث بروز پیامد‌های خطرناک آلودگی به این فلزات می‌شوند. بندر امام خمینی بزرگ‌ترین بندر ایران واقع در شمال غرب خلیج فارس می‌باشد که تردد فراوان کشتی‌ها در این بندر و همچنین وجود صنایع مختلف به‌خصوص ...  بیشتر

بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

شقایق روح الهی؛ حسین ذوالقرنین؛ سهراب گیل کلائی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ سمیرا محمدیان؛ محمد جواد تقوی؛ فرامرز لالوئی؛ حجت شجاعی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 50-58

چکیده
  توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسیDNA  حاصل از بافت باله مولدین و کل بدن لاروهای حاصله به روش فنل-کلروفرم استخراج گردید و واکنش PCR با استفاده از 10 جفت نشانگرهای ریزماهواره انجام شد که از این بین 7 جفت پلی مورفیسم و 3 جفت دیگر منومورفیسم ...  بیشتر