نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر_عضو هیأت علمی

3 دانشگاه علو.م و فنون دریایی خرمشهر_عضو هیأت علمی

چکیده

16S rRNA یکی از اجزای بخش بزرگ ریبوزومی می باشد که بوسیله‌ی ژنوم میتوکندریایی کد می‌شود و به طور گسترده‌ای در مطالعات فیلوژنتیکی مربوط به گونه‌های نزدیک و به خصوص گونه های مربوط به Crassostrea مورد استفاده قرار می‌گیرد. پلی مورفیسم توالی نوکلئوتیدی مربوط به ژن 16S rRNA ژنوم میتوکندریایی اویستر خلیج فارس (Crassostrea sp.)، در 30 نمونه اویستر جمع آوری شده از بندر امام خمینی مورد بررسی قرار گرفت. واکنش زنجیره‌ای PCR از طریق یک جفت آغازگر برای تمام نمونه‌ها انجام و سپس محصولات PCR، توالی یابی اتوماتیک شدند. سپس اطلاعات بدست آمده از طریق برنامه‌ها و نرم افزارها مورد آنالیز قرار گرفتند. برای ژن مورد بررسی تنها 2 موتاسیون مشاهده شد و تنوع نوکلئوتیدی (Pi) 00061/0 محاسبه گردید. در میان 30 نمونه، تعداد 3 هاپلوتیپ شناسایی شد میانگین تنوع هاپلوتیپی (Hd) 195/0 محاسبه گردید. هاپلوتیپ‌های بدست آمده از تحقیق حاضر برای اولین بار در بانک ژنی ثبت گردیدند. رسم درخت های فیلوژنی حاصل از داده های توالی یابی ژن مورد نظر هیچ جدائی مشخصی را برای نمونه های مورد مطالعه در بندر امام خمینی فراهم نکرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تمایز توالی پائینی در جمعیت مورد بررسی در بندر امام خمینی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها