نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی واقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهرخرمشهر، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی خواص ضداکسیدانی عصاره هیدروالکلی سه گونه جلبکی سبز، قهوه ای و قرمز بود. بالاترین و کمترین مقدار فنل را جلبک Laurencia snyderia (69/0±9/113 میلی گرم اسید گالیک در گرم عصاره) و جلبک سبز Entromorpha intestinalis (05/6±36/72 میلی گرم اسید گالیک در گرم عصاره) داشت. بیشترین مقادیر فلانوئید کل (95/1±05/41 میلی گرم روتین در گرم عصاره) را جلبک قرمز L. snyderia و با این وجود کمترین مقادیر(41/0±7/12 میلی گرم روتین در گرم عصاره) را جلبک قهوه ای Cystoseira trinodisداشت. بیشترین فعالیت ضداکسیدانی با آزمون رادیکال آزینو بیس اتیل تیازولین سولفونیک (ABTS+) مربوط به جلبک L. snyderia وکمترین مقدار مربوط به جلبک C. trinodis بود. بین فعالیت ضداکسیدانی حاصل از عصاره هیدروالکلی جلبک های مورد مطالعه با استفاده از آزمونABTS اختلاف معنی داری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات