نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

جلبک‌های قهوه‌ای (Adanson, 1763) padina به طور گسترده‌ای در مناطق ساحلی گرمسیری و معتدل و در مناطق بین جزر و مدی تا نواحی زیر جزر و مدی یافت می‌شوند. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی جلبک‌های جنس پادینا در سواحل بندر لنگه خلیج فارس با استفاده از شواهد مورفولوژیکی و توالی‌های کلروپلاستی rbcL می‌باشد. شناسایی مورفولوژیک با استفاده از کلید شناسایی معتبر انجام شد. سپس استخراج DNA با استفاده از روش CTABبا اندکی تغییرانجام گرفت. تکثیر قطعات ژنومی با استفاده از پرایمر rbcL انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل توالی‌های ژنومی با استفاده از نرم افزارهای Chromas، BioEdit و MEGA6 درختهای فیلوژنی با استفاده از برنامه BLAST و MEGA6 و بصورت دو مدل NJ و ML رسم گردید. در تحقیق حاضر، گونه های P. australis وP. boergesenii با دو روش، شناسایی شدند. دو گونه شناسایی شده بر روی درخت فیلوژنی با 99 درصد احتمال در یک کلاستر قرار گرفته و شباهت ژنتیکی بالایی را نسبت به گونه‌های مقایسه شده و نزدیک پادینای موجود در بانک جهانی ژن (NCBI) نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Gherinjak, BM., Ruhani Ghadikolaii K. 2011. Atlas of Marine Algae from Coasts of Persian Gulf and Oman Sea. Ministry of Agriculture. Iranian Fisheries Institute. 202 pp.
Abbas, A., Shameel, M. 2013. Morpho-anatomical Studies on the Genus Padina (Dictyotales, Phaeophycota) from the Coast of Karachi. Pakistan. Pakistan Academy of Science 50: 21-36.
Allender, B., Kraft, G. 1983. The marine algae of Lord Howe Island (NSW): The dictyotales and Cutleriales (Phaeophyta). Aust. Syst. Bot. 6: 73-130.
Amini, F., Riahi, H., Zolgharnain, H. 2013. Ribulose-1, 5-Bisphosphate Carboxylase/Oxygenase Gene Sequencing in Taxonomic Delineation of Padina Species in the Northern Coast of the Persian Gulf, (IRAN). J. of the Persian Gulf 4: 47-57.
De Clerck, O., Leliaert, F., Verbruggen, H., Lane, CE. De Paula, J.C., Payo, D.A., Coppejans, E. 2006. A revised classification of the Dictyoteae (Dictyotales, Phaeophyceae) based on rbcL and 26S ribosomal DNA sequence analyses1. J. of Phycol. 42: 1271-1288.
Doyle, J.J., Poyle, J.L., Ballenger, J.A., Dickson, E.E., Kajita, T., Ohashi, H. 1997. A phylogenetic of the chloroplast gene rbcL in the Leguminosae: taxonomic correlations and insights into the evolution of nodulation. American J. of Bot. 84: 541–554.
Hamdam, N., Samad, A.A., Hidyat, T., Salleh, F.M. 2013. Phylogenetic analysis of eight Malaysian pineapple cultivars using a chloroplast marker (rcbL gene). J. of Tech. 64: 29–33.
Hao, D.C., Mu, J., Xiao, P.G. 2010. Molecular evolution and positive Darwinian selection of the gymnosperm photosynthetic Rubisco enzyme. Bot. Stu. 51: 491-510.
Hoshina, R., Hasegawa, K., Tanaka, J., & Hara, Y. 2004. Molecular phylogeny of the Dictyotaceae (Phaeophyceae) with emphasis on their morphology and its taxonomic implication. Jap. J. of Phycol. 52(suppl): 189–94.
Lee, W.J., & Bae, K.S. 2002. Phylogenetic relationships among several genera of Dictyotaceae (Dictyotales, Phaeophyceae) based on 18S rRNA and partial rbcL gene sequences. Mar. Biol. J. 140:1107–15.
Liang, H. 1997. The Phylogenetic reconstruction of the grass family (Poaceae) using matK gene sequences. Virginia Polytechnic Institute and State University.
Ni-Ni-Win,Hayuda, T., Arai, S., Uchimura, M., Prathep, A., Draisma, S.G.A., Phang, S.M., Abott, I.A., Millar, A.J.K., & Kawai, H. 2011a. A taxonomic study of the genus Padina (dictyotales, phaeophyceae) including the description of four new species from Japan, Hawaii and the Andaman sea. J. of Phycol 47: 1193–1209.
Ni-Ni-Win, Hayuda, T., Draisma, SGA. Furnal, G., Meinesz, A., & Kawai, H. 2011. Padina ditristromatica sp.nov. and Padina pavonicoides sp.nov. (Dictyotales, Phaeophyceae), two new species from the Mediterranean Sea based on morphological and molecular markers. European J. of Phycol 46: 327–341.
Sheng-Guo, J., Ke-Ke, H., Jun, W., Sheng-Li, P. 2008. A molecular phylogenetic study of Huperziaceae based on chloroplast rbcL and psbA-trnH sequences. J. of Syst. Evol. 46: 213–219.
Silberfeld, T., Bittner, L., Fernández‐García, C., Cruaud, C., Rousseau, F., Reviers, B., Leliaert, F., Payri, C.E., Clerck, O. 2013. Species diversity, phylogeny and large scale biogeographic patterns of the genus Padina (Phaeophyceae, Dictyotales). J. of Phycol 49: 130-142.
Sohrabipour, J., Nejadsatari, T., Assadi, M., Rabei, R. 2004. The marine algae of the southern coast of Iran, Persian Gulf, Lengeh area. Iranian J. of Bot. 10: 83-93.
Trono, C., Jr. 1969. The marine benthic algae of the Caroline Islands. II. Phaeophyta and Rhodophyta. Micronesica. 5: 25–119.
Trono, J.R., Gaviro, C. 1997. Field guide and atlas of the seaweed recourses of Philippines. Bookmark. Inc. Makati City, Philippines 306.
Tuney, Đ., Sukatar, A. 2010. DNA extraction protocol from Brown Algae. Biol. Div and Cons 3: 51-55.
Wongsawad, P., Peerapornpisal, Y. 2014. Molecular identification and phylogenetic relationship of green algae, Spirogyra ellipsospora (Chlorophyta) using ISSR and rbcL markers. Saudi J. of Biol. Sci.