وضعیت آلودگی دریای خزر و رودخانه¬های حوضه جنوبی آن از نظز مقادیر آلودگی جیوه بواسطه پایش پستانداران آبزی

عیسی سلگی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 3-11

چکیده
  در این تحقیق برای بررسی وضعیت آلودگی جیوه در دریای خزر و رودخانه‌های حوضه جنوبی آن به ترتیب از موی فک دریای خزر (Phoca caspica) و شنگ رودخانه‌ای (Lutra lutra) بعنوان دو گونه دریایی و رودخانه‌ای برای پایش آلودگی جیوه استفاده شد. بدین منظور نمونه های مو از موزه های تاریخ طبیعی استان‌های شمالی از تیرماه تا بهمن ماه 86 جمع‌آوری شدند. مقادیر جیوه ...  بیشتر

ساختار ژنتیکی جمعیت های مختلف ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) سواحل حوضه جنوبی دریای خزر در استان مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

مهرنوش نوروزی؛ علی ناظمی؛ فاطمه دانشور؛ محمد هادی سمیعی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 11-20

چکیده
  ماهی کیلکای معمولی، Clupeonella cultriventris یکی از ماهیان اقتصادی دریای خزر است که ساختار ژنتیک جمعیت آن در دریای خزر در آبهای مازندران با استفاده از ریزماهواره ها مورد بررسی قرارگرفته است. در کل 60 نمونه ماهی بالغ کیلکای معمولی در دو فصل بهار و تابستان، جمع آوری شدند. از 8 جفت پرایمر ریزماهواره طراحی شده برای ماهی شاد آمریکایی و ماهی هرینگ اقیانوس ...  بیشتر

بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره

امیر جافریان؛ حسین ذوالقرنین؛ مهدی محمدی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ سیدجواد حسینی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 29-37

چکیده
  راشگوی معمولی در آبهای ساحلی کم عمق با بستر شنی یا گلی زندگی می کند. از این خانواده 7 جنس و 35 گونه در آبهای گرم شناسایی شده است. از نظر اقتصادی جز ماهیان ممتاز خلیج فارس محسوب می شوند. نمونه برداری در این تحقیق با استفاده از قایق های صیادی مجهز به تورگوشگیر و بعضاً قلاب  در حوزه خلیج فارس انجام شد. تعداد شش جایگاه آلل استفاده شد. بیشترین ...  بیشتر

تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)

مریم معزی؛ محمد اسدی؛ میر مسعود سجادی؛ ساجده مزارعی؛ ایمان سوری نژاد؛ هادی دهقانی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 38-49

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تأثیر بتائین بر شاخص های رشد، درصد بقا، مقاومت در برابر تنشهای محیطی شوری (45 و 10 قسمت در هزار)، دما (42 درجه سانتی گراد)، فرمالین (150 قسمت در میلیون) و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) انجام شد. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار غذایی با 3 تکرار در 12 مخزن 18 لیتری انجام گرفت. تیمارهای ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر انتخاب محل لانه سازی در لاک پشت های منقار عقابی(Eretmochelys Imbricata) جزیره شیدور

روح الله زارع؛ سید محمد باقر نبوی؛ مهدیه افتخار واقفی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 49-56

چکیده
   انتخاب محل لانه سازی در خزندگان مرحله مهمی از چرخه زندگی آنها محسوب می شود زیرا فاکتورهای محیطی بر میزان ماندگاری تخمها و نوزادان، کیفیت انکوباسیون و نسبت جنسی نوزادان تاثیر می گذارند. برای ارزیابی نقش عوامل موثر در انتخاب محل لانه سازی در لاک پشت های منقار عقابی(Eretmochelys Imbricata)، دما، رطوبت، شیب ساحل، دانه بندی ذرات ماسه و میزان پوشش ...  بیشتر

بررسی پراکنش و تنوع پرتاران(Polychaetes) ناشی از فشار های ترال کفی در منطقه صیادی بحرکان(خلیج فارس)

مهرناز شیرمحمدی؛ بابک دوست شناس؛ سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 59-66

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تغییرات پراکنش و تنوع پرتاران در منطقه صیادی بحرکان(خلیج فارس)، بر اثر ترال می باشد. نمونه برداری در سه مدت زمانی به صورت قبل از ترال (25 اردیبهشت) و دو هفته(14 شهریور) و سه ماه (23 آبان) بعد از ترال در سال 1389 در سواحل بحرکان انجام شد. به این منظور 18 ایستگاه در دو محدوده عمق 6 و 10 متر تعیین شد. در هر دو عمق دو هفته بعد ...  بیشتر

تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785)

محمد حسین خانجانی؛ امیدوار فرهادیان؛ یزدان کیوانی؛ عیسی ابراهیمی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 67-76

چکیده
  دما، کمیت و کیفیت جیره غذایی و فتوپریود از جمله فاکتورهای هستند که بر روی تولید، رشد، خصوصیات مرفومتریک کلادوسر تاثیر می گذارند. تاثیر دما و فتوپریود بر روی تولید، خصوصیات مورفومتریک و مراحل زندگی کلادوسر Ceriodaphnia quadrangulaبا کشت بر روی جلبکScenedesmus quadricauda دربشرهای 250 میلی لیتری(150 میلی لیتر حاوی آب) انجام شد. تیمارهای مورد استفاده برای دمای ...  بیشتر

تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsispersica و Gracilariacorticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس

اسماعیل کرمی؛ میرمسعود سجادی؛ محمد امین سلطانی پور؛ عبدالرسول دریایی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 80-90

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی جلبک های قرمز Gracilariopsis persicaو Gracilariacorticata بر روی میزان رشد و زی توده کل این جلبک ها انجام شد. در این تحقیق،سه تراکم اولیه gm-1 50، gm-1 125 و gm-1 200 از جلبک های قرمز در سواحل خلیج فارس (بندرعباس) طی 45 روز در فصل زمستان مورد استفاده قرار گرفت. جلبک ها از محیط طبیعی جمع آوری شده و بر روی طناب های ...  بیشتر

اثرکاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso)

سمانه پورسعید؛ بهرام فلاحتکار؛ باقر مجازی امیری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 90-105

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اثرات کاشت هورمون تری یدوتیرونین (T3) بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهیان (Huso huso) ماده پرورشی انجام پذیرفت. در این مطالعه، سه گروه آزمایشی و پنج عدد ماهی به ازای هر گروه در نظر گرفته شد. تیمار های آزمایش شامل تیمار شاهد (دریافت کننده کپسول های حاوی کره کاکائو)، سطح پایین T3 (T1؛1 میلی گرم T3 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن + کره ...  بیشتر

بررسی شاخص میتوزی در آبسنگهای مرجانی خلیج نای بند

مهدی بلوکی؛ سید محمدباقر نبوی؛ احمد سواری؛ احسان توسل پور؛ منیر حقیقت

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 106-113

چکیده
  آبسنگهای مرجانی که از مهمترین اکوسیستم های دریایی می باشند جهت رشد و بقای خود دارای رابطه همزیستی با جلبک دینوفلاژله زوگزانتلا می باشند.  امروزه همزیستی زوگزانتلا و مرجان در معرض خطر ناشی از فعالیتهای بشری و تغییر آب و هوای جهانی می باشد. درک بهتر از چرخه میتوزی سلول در جلبک همزیست منجر به ارزیابی کمّی استرس در مرجانها و ارائه توضیح ...  بیشتر

شناسایی و انتشار جغرافیایی 9 گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان)

سید محمد باقر نبوی؛ سید غلامرضا موسی پناه؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ بابک مقدسی؛ ناصر مصطفوی؛ پروانه شوکت؛ سیده نرگس نبوی؛ محمود قیم اشرفی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 114-122

چکیده
  به منظور مطالعه و شناسایی فون استراکودهای بنتیک در دریای مکران (عمان) از 12 ایستگاه در اعماق 30 الی 103 متر نمونه برداری های رسوب با استفاده از گرب مدل ون وین با مساحت 1/0 متر مربع برداشت شد. در هر ایستگاه 3 زیرنمونه با استفاده از کورر دستی (مساحت 15/6 سانتی متر مربع) جهت مطالعه استراکودها برداشت گردید. در این مطالعه 80 گونه استراکود شناسایی گردید ...  بیشتر