نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشگاه محیط زیست کرج

چکیده

به منظور مطالعه و شناسایی فون استراکودهای بنتیک در دریای مکران (عمان) از 12 ایستگاه در اعماق 30 الی 103 متر نمونه برداری های رسوب با استفاده از گرب مدل ون وین با مساحت 1/0 متر مربع برداشت شد. در هر ایستگاه 3 زیرنمونه با استفاده از کورر دستی (مساحت 15/6 سانتی متر مربع) جهت مطالعه استراکودها برداشت گردید. در این مطالعه 80 گونه استراکود شناسایی گردید و انتشار جغرافیای زیستی آنها با مناطق دیگر مقایسه شد. بر این اساس فونای استراکود دریای مکران (عمان) در مقایسه با سایر مناطق هند و آرام کمتر بود و اکثر گونه ها از فراوانی کمی برخوردار بودند. فونای منطقه مورد مطالعه با فونای مناطق دریای سرخ و هند و آرام بسیار مشابه بود. دراین مطالعه تعداد 9گونه  جدیداز استراکودها شناسایی شده که این گونه ها هم اکنون در بخش میکروپالئونتولوژی موزه سنکنبر فرانکفورت آلمان با شماره کاتالوگ SMFXe 22250-22556 نگهداری می شوند. مطالعه موجود بخشی از اطلاعات گشت زمستانه دریایی سازمان منطقه راپمی است که در سال 1385 انجام گرفت و  شناسایی گونه های استراکود در سال 1389 به اتمام رسید. گونه های شناسایی شده جدید عبارتند از:Neonesidea paiki sp. ،Costa afriorientalis sp.، Bosella hormuzensis sp.، Quasibradleya pseudoandamanae sp.،Microcythere crescentiformis sp. ، Paradoxostoma butticulum sp. ، Paradoxostoma curvirostrum sp. ، Paradoxostoma procerum sp. ، Paradoxstoma ensiformis sp. .